DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu a Európskej únii
a) Návrh zákona patrí svojou problematikou medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení - nepriame zdaňovanie.
Z hľadiska Národného programu pre prijatie acquis communnautaire za rok 2001 predkladaný návrh zákona patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva - Kapitola č. 10 - Dane a taktiež je prioritou aj podľa Partnerstva pre vstup.
Návrh zákona patrí medzi priority odporúčané v Príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie - Kapitola 22 - Nepriame zdaňovanie. Problematika návrhu zákona je obsiahnutá v screeningovej kapitole č. 10 - Dane.
b) Negociačná pozícia (CONF-SK 64/00) bola odovzdaná dňa 14. novembra 2000. Kapitola č. 10 - Dane bola otvorená dňa 12. júna 2001 a predbežne uzavretá dňa 21. marca 2002. Z negociačnej pozície ku kapitole č. 10 - Dane v oblasti spotrebných daní vyplývajú pre Slovenskú republiku najmä tieto záväzky: zavedenie všeobecného systému uplatňovania spotrebnej dane (smernica Rady č. 92/12/EHS), upresnenie štruktúry predmetu dane, harmonizácia sadzieb dane na úroveň minimálnych sadzieb uvedených v smerniciach ES. Slovenská republika žiada pre spotrebné dane jedno prechodné obdobie a jednu výnimku.
4.Problematika návrhu zákona
a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev v:
-čl. 90 až 93 Zmluvy o založení ES,
-smernici Rady č. 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebnej dani (OJ L 076 z 23.03.1992), v znení neskorších zmien a doplnkov,
-smernici Rady č. 69/169/EHS z 28. mája 1969 o zosúladení ustanovení zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v rámci medzinárodného cestovania (OJ L 133 zo 4. 6. 1969), v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zrevidované preklady uvedených smerníc sa nachádzajú v databáze Centrálnej prekladateľskej jednotky Úradu vlády SR Inštitútu pre aproximáciu práva.
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Návrh zákona je úplne kompatibilný s uvedenými smernicami.
6.Gestor (spolupracujúce rezorty) bezpredmetné
7.Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie
- na príprave návrhu zákona sa nezúčastnil žiadny expert.