1
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Predkladaný návrh novely zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva a zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov navrhuje riešiť v uvedených zákonoch predaj predmetov spotrebnej dane v tranzitných priestoroch medzinárodných letísk a na palubách lietadiel.
V súčasnosti platné zákony upravujú problematiku predaja tovarov oslobodených od spotrebnej dane fyzickým osobám na miestach tranzitu pri opustení územia Európskej únie (tzv. duty-free shop), pričom takýto predaj umožňuje len v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel. Predkladaný návrh zákona rieši v rámci predaja tovaru podliehajúceho spotrebným daniam v duty-free obchodoch aj zavedenie tzv. dvojitého systému predaja tohto tovaru. Na jednej strane pôjde o predaj tovaru so spotrebnou daňou fyzickým osobám, ktoré majú cieľové letisko na území Európskej únie a na druhej strane, pri splnení taxatívnych podmienok, pôjde o predaj tovaru bez spotrebnej dane, a to osobám, ktorých cieľové letisko je na území tretieho štátu. V praxi to znamená, že predajca pri tovare spravidla uvádza dve ceny. Na základe predloženia cestovného dokladu (palubný lístok, letenka, atď.) predajca uplatní na tovar cenu, ktorá zahŕňa spotrebnú daň (pre cestujúcich s destináciou v rámci EÚ) alebo cenu, ktorá spotrebnú daň nezahŕňa (pre cestujúcich s destináciou mimo EÚ).
Druhým okruhom problémov je potreba v zákone č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. upraviť oznamovacie povinnosti, ktorých cieľom je detailne zabezpečiť sprehľadnenie materiálových tokov pri pohybe liehu od jeho výroby, dovozu a distribúcie po jeho konečnú spotrebu. Vzhľadom na vysokú administratívnu náročnosť oznamovacích povinností v platnom znení zákona sa navrhuje ich zjednodušenie, a to najmä pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikania nakupujú spotrebiteľské balenie liehu a predávajú ho na konečnú spotrebu anonymnému spotrebiteľovi (občanovi) v tzv. veľkoobchode a maloobchode, alebo na priamu spotrebu na mieste (reštauračné zariadenia, hotely, pohostinstvá a podobne). Zároveň sa navrhuje zjednodušiť oznamovacie povinnosti pre prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Jedná sa o opravu zrejmej prepisovej chyby.
2
K bodu 3
Text sa navrhuje upraviť z toho dôvodu, aby oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh v pozastavení dane z iného členského štátu, mohol spotrebiteľské balenie liehu označovať kontrolnou známkou aj na daňovom území, čo mu platné znenie zákona neumožňuje.
K bodu 4
Úprava sa navrhuje z dôvodu upresnenia ustanovenia, nakoľko podmienky pre
daňového splnomocnenca sú upravené v § 28.
K bodu 5
Ustanovenie sa navrhuje upraviť tak, aby odberateľ kontrolných známok mohol kontrolné známky odovzdať na nalepenie na spotrebiteľské balenie liehu prevádzkovateľovi daňového skladu na území iného členského štátu alebo zahraničnému výrobcovi liehu.
K bodom 6 a 7
Ustanovenie je potrebné upraviť z dôvodu, aby sa na spotrebiteľské balenie liehu predávaného v tranzitných daňových skladoch, ako aj liehu určeného na zásobovanie palúb lietadiel určeného výlučne na konzumáciu cestujúcimi počas letu, nevzťahovala povinnosť tento lieh označovať kontrolnou známkou, ktorá sa používa len na daňovom území..
K bodu 8
Text sa navrhuje upraviť z tohto dôvodu, že liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia nie je podľa § 18 ods. 4 zákona daňovým skladom a preto nemusí mať samostatný sklad liehu.
K bodom 9, 10 a 29
V texte sa navrhuje, pre účely registrácie, vypustiť povinnosť predkladania
technickej dokumentácie ku kontrolnému liehovému meradlu, a to z toho dôvodu,
že výrobca takúto dokumentáciu neposkytuje.
K bodom 11 až 14
Destilát v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia si môže dať vyrobiť pestovateľ len na základe žiadosti o výrobu destilátu. Termín tejto výroby liehu pre konkrétneho pestovateľa je prevádzkovateľ pestovateľskej pálenice povinný oznámiť najneskôr jeden deň pred dohodnutým termínom výroby, čím sa zabezpečuje možnosť kontroly výroby liehu. Navrhovaná úprava týmto zjednodušuje oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.
K bodu 15
Úprava textu sa navrhuje urobiť z dôvodu, že liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia nie je daňovým skladom.
K bodu 16
Ustanovenie sa navrhuje upraviť tak, aby bolo zrejmé, že so sprievodným dokumentom sa prepravuje lieh oslobodený od dane len podľa § 7 ods. 1.
3
K bodu 17
Ustanovenie sa navrhuje upraviť tak, aby bolo umožnené prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu predávať lieh oslobodený od dane, a to fyzickým osobám, ktorých cieľové letisko je na území tretieho štátu, ako aj lieh za cenu s daňou, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je na území Európskej únie. Zároveň sa upresňujú podmienky na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a spôsob vedenia evidencie predaja.
K bodu 18
Text ustanovenia sa navrhuje upresniť tak, aby bolo zrejmé, kedy sa uzatvárajú záznamy o príjme a výdaji liehu.
K bodu 19
Oznamovacie povinnosti v platnom zákone boli navrhnuté s cieľom detailne zabezpečiť sprehľadnenie materiálových tokov pri pohybe liehu od jeho výroby, dovozu a distribúcie po jeho konečnú spotrebu. V porovnaní s doteraz platným znením sa upúšťa od vedenia denného vykazovania údajov o príjme, výrobe a výdaji liehu a sledovanie týchto údajov je postavené na mesačnej báze. Zároveň nie je potrebné uvádzať obchodný názov liehu. Maloobchodné predajne, reštauračné zariadenia, hotely, pohostinstvá a podobne, pokiaľ predávajú spotrebiteľské balenie liehu tzv. anonymnému konečnému spotrebiteľovi, nebudú musieť vykazovať údaje o počte predaných spotrebiteľských balení liehu.
K bodu 20
Upresňuje sa výkon daňovej kontroly správcu dane u prevádzkovateľa
tranzitného daňového skladu.
K bodu 21
Upresňuje sa termín predkladania oznámení colným úradom colnému
riaditeľstvu.
K bodu 22
Jedná sa o opravu zrejmej prepisovej chyby.
K bodu 23
Upresňuje sa určenie pokuty v prípade príjmu alebo výdaja liehu bez prítomnosti zamestnanca správcu dane.
K bodu 24
Jedná sa o opravu zrejmej prepisovej chyby.
K bodom 25 a 26
V nadväznosti na úpravu ustanovenia v § 19 ods. 9 a 11 sa navrhuje upraviť aj
ustanovenie o pokute.
K bodu 27
Nadväzne na úpravu § 10 ods. 3 zákona sa navrhovanou úpravou zabezpečí, aby oprávnený príjemca, ktorý koná v súlade s upraveným § 10 ods. 3 zákona nebol sankcionovaný.
4
K bodu 28
Ustanovuje sa sankcia pre prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu, ak poruší ustanovenie § 37 ods. 1 a 4.
K bodu 30
V nadväznosti na navrhované zmeny v zákone sa upravujú prechodné ustanovenia, ktoré na tieto zmeny nadväzujú.
K bodu 31
Nadväzne na zmeny týkajúce sa oznamovacích povinností v § 44 je potrebné vypracovať nový všeobecne záväzný právny predpis upravujúci vzory tlačív oznámení a preto sa navrhuje zrušiť platná vyhláška.
K čl. II až IV
V článkoch II IV, v ktorých sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, zákon č. 107/2004 Z. z., o spotrebnej dani z piva a zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa navrhujú upraviť ustanovenia predmetných zákonov tak, aby bol umožnený predaj tovaru v tranzitnom priestore medzinárodných letísk, a to za cenu s daňou aj za cenu bez dane. Ide o úpravu obdobných ustanovení ako je uvedené v bodoch 3, 17, 20, a 28.
K čl. V
Článok V upravuje účinnosť zákona, ktorá sa navrhuje 1. júla 2004.