Bratislava máj 2004
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Navrhovatelia:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E B U B L I K Y
III. volebné obdobie
Na rokovanie Číslo: /2004
Národnej Rady Slovenskej republiky
N á v r h
skupiny poslancov Národnej Rady Slovenskej republiky
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov
P r e d k l a d a j ú: Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky s c h v a ľ u j e návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Bratislava, máj 2004