V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: 5947/2004
Za bezchybnosť:
Za Ministerstvo spravodlivosti SR:
JUDr. Janka Prístavková
Za sekciu vládnej legislatívy Úradu vlády SR:
JUDr. Jiřina Fischerová
Generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy
Úradu vlády SR: JUDr. Štefan Grman, CSc.
683
Návrh
vlády Slovenskej republiky
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava slovenskej republiky č. 420/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh vlády SR na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 420/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Mikuláš Dzurinda
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 28. apríl 2004
V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: 5947/2004
683
Návrh
vlády Slovenskej republiky
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava slovenskej republiky č. 420/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh vlády SR na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 420/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Mikuláš Dzurinda
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 28. apríl 2004