Národná rada Slovenskej republiky
III. volebné obdobie
Návrh
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z.
Predkladajú:Návrh na uznesenie:
ViliamN o v o t n ý v.r. Národná rada Slovenskej republiky
KarolM i t r i k v.r.s c h v a ľ u j e
JarmilaT k á č o v á v.r.návrh skupiny poslancov Národnej rady
JánR u s n á k v.r. Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000Z. z. o inšpekcii práce a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znenízákona č. 231/2002 Z. z.
Bratislava december 2003
Národná rada Slovenskej republiky
III. volebné obdobie
Návrh
Zákon,
..................................... 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).
2.V § 5 ods. 1 sa slová „v Bratislave“ nahrádzajú slovami „v Košiciach“.
3.V § 5 ods. 3 písmeno e) znie:
„e) vydáva oprávnenia a odoberá oprávnenia
1.právnickým osobám na vydávanie certifikátov o bezpečnosti technických zariadení,
2.podnikateľom na vykonávanie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa osobitného predpisu,7)
3.právnickým osobám na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení a bezpečnosti technických zariadení,“.
4. V §18 ods. 3 prvá veta znie: „Na konanie a rozhodovanie podľa § 4 ods. 1 písm. h), § 5 ods. 3 písm. d), e) a m), § 6 ods. 3 písm. d) a i), § 13 ods. 3 písm. c), d) a g) a § 17 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;16) tieto predpisy sa nevzťahujú na vydávanie oprávnenia a osvedčenia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť ............. 2004.
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Súčasná právna úprava inšpekcie práce je vykonaná zákonom č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z. (ďalej „zákon“). Zákon ustanovuje systém orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“), Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce. Zákon takisto vymedzuje ich úlohy a kompetencie.
V spojitosti s celkovou racionalizáciou štátnej správy návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon, sa sleduje zefektívnenie činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce racionálnejším prerozdelením úloh medzi ministerstvom a Národným inšpektorátom práce. V rámci uvedeného zámeru sa návrhom zákona navrhuje presunúť sídlo Národného inšpektorátu práce z Bratislavy do Košíc.
Návrh zákona jednorazový dopad na štátny rozpočet vo výške ....... Sk z dôvodu finančného pokrytia nákladov na presun sídla Národného inšpektorátu práce, najmä na zabezpečenie nových priestorov a technické a materiálne vybavenie, na presťahovanie, odstupné a výberové konanie.
Podľa stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky ........................
Presun sídla Národného inšpektorátu práce môže mať nepriaznivý dopad na zamestnanosť v regióne hlavného mesta Bratislava, čo je však vyvážené zlepšením zamestnanosti v mieste nového pôsobenia Národného inšpektorátu v Košiciach.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s inými zákonmi, ako aj medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi ktorými je Slovenská republika viazaná vrátane práva Európskej únie.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1 a 3
Presun kompetencie v oblasti vydávania oprávnení podnikateľom na vykonávanie poradenstva, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na Národný inšpektorát práce sa navrhuje vzhľadom na kompetencie, ktoré patria ministerstvu podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a doterajšiu činnosť, ktorú v tejto oblasti vykonáva Národný inšpektorát práce. Táto zmena dáva záruky na skvalitnenie a urýchlenie vydávania oprávnení podnikateľom.
K bodu 2
Navrhuje sa zmena sídla Národného inšpektorátu práce z Bratislavy do Košíc z racionalizačných dôvodov.
K bodu 4
Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti s presunom kompetencie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na Národný inšpektorát práce.
K čl. II
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť ..... 2004.
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z.
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)Problematika návrhu zákona nie je prioritou aproximácie práva podľa čl. 70 Európskej dohody o pridružení, Národného programu pre prijatie acquis communautaire, Partnerstva pre vstup, Bielej knihy, screeningu a nie je prioritou v zmysle prioritných úloh vlády Slovenskej republiky, vyplývajúcich z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 9. októbra 2002.
Návrh zákona nebol úlohou zahrnutou do Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003.
b)V práve Európskej únie nie je problematiky návrhu zákona upravená.
4.Problematika návrhu zákona:
a)
b)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,
c)
d)nie je upravená v práve Európskej únie.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: Vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie je bezpredmetné.
6.Gestor:
7.Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
Osobná účasť expertov Európskej únie a domácich expertov, ani iná forma expertnej spolupráce pri príprave návrhu zákona nebola.
Doložka
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť
Prvá časť – Odhad dopadov na verejné financie
Druhá časť Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Návrh zákona nemá dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
Tretia časť - Odhad dopadov na životné prostredie
Návrh zákona nemá dopad na životné prostredie.
Štvrtá časť – Odhad dopadov na zamestnanosť
Presun sídla Národného inšpektorátu práce môže mať nepriaznivý dopad na zamestnanosť v regióne hlavného mesta Bratislava, čo je však vyvážené zlepšením zamestnanosti v mieste nového pôsobenia Národného inšpektorátu v Košiciach.