ZÁKON
zo .............................
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 386/1996 Z. z., zákona č.58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 506/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 písm. b) sa za slová „ cestovného a úhrady“ vkladajú slová
„v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu“ .
2.V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slová „osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného“ vkladajú slová
„v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu“ .
3. V § 14 ods. 3 sa slová „je stonásobok“ nahrádzajú slovami
„ju do stonásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav určí dopravca v prepravnom poriadku“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č.260/2001 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 28a ods. 1 písm. c) sa za slová „cestovného a úhrady“ vkladajú slová
„v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska,
číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu“ .
2.V § 46b ods. 2 písm. g) sa za slová „vymáhanie cestovného“ vkladajú slová
„v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu,“.
3.V § 46b ods. 2 sa dopĺňa písmenom h), ktorý znie:
h) ak cestujúci odmietne preukázať svoje osobné údaje je povinný strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom polície.“.
4.V § 46b ods. 7 sa slová „je stonásobok“ nahrádzajú slovami
„je do stonásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav a určí ju dopravca v prepravnom poriadku“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Navrhovaný zákon zmeniť a doplniť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. zo 17. mája 1996 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. zo 17. mája 1996 o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Hlavný dôvod predloženia novely zákona spočíva v tom, že je treba zosúladiť ustanovenia tohto zákona o preukazovaní osobných údajov cestujúcim, ktorý sa nepreukáže pri kontrole platným cestovným lístkom a úhradu nezaplatí vo vozidle so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.9.2002 v prechodných ustanoveniach uvedených v § 52 ustanovuje, že „prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe osobitného zákona, ktorý neustanovuje náležitosti podľa § 7 a 9 zákona, môžu osobné údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania bez súhlasu dotknutých osôb do 31.12.2003“.
Pokiaľ osobitné zákony nebudú doplnené náležitosťami podľa §§ 7 a 9 citovaného zákona, prevádzkovatelia po 31.12.2003 budú môcť osobné údaje spracúvať iba za podmienky preukázateľného súhlasu dotknutých osôb.
Takýmto osobitnými zákonmi pre verejných dopravcov zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/96 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Uvedené zákony ustanovujú povinnosť cestujúcemu, ktorý sa pri kontrole revízorom nepreukáže platným cestovným lístkom, poskytnúť osobné údaje potrebné na vymáhanie cestovného a ďalšej úhrady, ale súčasné znenie zákonov neuvádza zoznam osobných údajov, čo bude v rozpore s ustanoveniami § 7 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov po skončení prechodného obdobia t.j. po 31.12.2003.
Pokiaľ osobitné zákony nebudú doplnené náležitosťami podľa §§ 7 a 9 citovaného zákona, prevádzkovatelia po 31.12.2003 budú môcť osobné údaje spracúvať iba za podmienky preukázateľného súhlasu dotknutých osôb.
Tento stav bude mať negatívne dôsledky na tržby z cestovného a hlavne paralyzuje možnosť vymáhania úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka. Revízori pri výkone svojej činnosti budú musieť zaobstarať k poskytnutým osobným údajom preukázateľný súhlas dotknutej osoby čierneho pasažiera. Akákoľvek kontrola tarifného vybavenia sa tým dostane do patovej situácie. Dopravca bude zbavený možnosti sankcionovať čierneho pasažiera bez jeho súhlasu.
Úprava výšky úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je z toho dôvodu, aby dopravcovia mali možnosť vo svojom Prepravnom poriadku a Tarife stanoviť optimálnu výšku úhrady primeranú úrovni základného cestovného a všeobecným ekonomickým podmienkam cestujúcej verejnosti regiónu, prípadne spôsobu úhrady.
Je vo verejnom záujme , aby zmeny a doplnky nadobudli účinnosť najneskôr dňom 1. januára 2004.
Navrhované zmeny nebudú mať dopad na štátny rozpočet ani na zamestnanosť.
B. Osobitá časť
K Čl. I
bodu 1 a 2:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. v § 7 ods. 3 stanovuje ako výnimku: preukázateľný súhlas na spracovanie osobných údajov sa od prevádzkovateľa nevyžaduje, pokiaľ osobné údaje spracúva na základe osobitného zákona, ktorý však musí ustanovovať ich zoznam. Týmto sa vyžadovaný zoznam do zákona dopĺňa.
bodu 3:
Úprava výšky úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je z toho dôvodu, aby dopravca mal možnosť vo svojom Prepravnom poriadku a Tarife stanoviť optimálnu výšku úhrady primeranú úrovni základného cestovného a všeobecným ekonomickým podmienkam cestujúcej verejnosti regiónu.
K Čl. II
bodu 1 a 2:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. v § 7 ods. 3 stanovuje
ako výnimku: preukázateľný súhlas na spracovanie osobných údajov sa od prevádzkovateľa nevyžaduje, pokiaľ osobné údaje spracúva na základe osobitného zákona, ktorý však musí ustanovovať ich zoznam. Týmto sa vyžadovaný zoznam do zákona dopĺňa.
K bodu 3:
Úprava je potrebná z dôvodu zosúladenia - aplikácie rovnakých pravidiel v dráhovej ako aj v cestnej autobusovej doprave (zákon č. 168/96 Z. z. - § 11 ods. 1 písm. e)), ktoré sa v praxi osvedčili a uplatňujú.
K bodu 4:
Úprava výšky úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je z toho dôvodu, aby dopravca mal možnosť vo svojom Prepravnom poriadku a Tarife stanoviť optimálnu výšku úhrady primeranú úrovni základného cestovného a všeobecným ekonomickým podmienkam cestujúcej verejnosti regiónu.
K Čl. III
Stanovuje sa účinnosť k 1. 1. 2004 vzhľadom na § 52 zák. 428/2002 Z.z.
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Predkladá: Návrh uznesenia:
Pavol Minárik Národná rada Slovenskej republiky
Jirko Malchárek
István Harna s c h v a ľ u j e
Roman Vavrík
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Bratislava jún 2003
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky: Pavol Minárik, Jirko Malchárek, Istvan Harna, Roman Vavrík,
2.Názov návrhu zákona:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3.V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona upravená v týchto dokumentoch:
Problematika návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravená.
4.Návrh zákona svojou problematikou:
Nepatrí medzi
-prioritné oblasti aproximácie práva uvedené (v čl. 70 Európskej dohody o pridružení),
-priority odporúčané Bielou knihou Komisie Európskych spoločenstiev.
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu legislatívneho zámeru zákona:
Vzhľadom na neexistenciu zodpovedajúcich európskych noriem nie je možná.
6. Vyjadrenie stupňa kompatibility návrhu zákona s právnou normou Európskej únie:
Problematika návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravená.