NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Predkladá: Návrh uznesenia:
Roman Vavrík Národná rada Slovenskej republiky
Ľubomír Lintners c h v a ľ u j e
Peter Muránsky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Bratislava jún 2003
Dôvodová správa
VŠEOBECNÁ ČASŤ
V máji 1998 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska. Zákon nadobudol účinnosť 1. júla 1998. Pri tvorbe citovaného zákona sa vychádzalo z dlhodobej tradície kominárskej činnosti, ktorú táto činnosť na území Slovenska má. Kominárska činnosť patrila v minulosti medzi typické živnostenské podnikanie.
V súčasnosti je problematika kominárstva okrem zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska upravená v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v niektorých ďalších predpisoch.
Uplatňovanie zákona o Komore kominárov Slovenska (ďalej len „komora“) prinieslo pozitívne výsledky, a to najmä tým, že komora svojou činnosťou prispieva k zvyšovaniu úrovne vykonávaných kominárskych prác. Zároveň sa ukázalo, že je potrebné nielen spresniť postavenie komory ako stavovskej organizácie, ale najmä spresniť, čo je kominárska činnosť a bližšie špecifikovať podmienky umožňujúce vykonávať kominársku činnosť na potrebnej úrovni. Z uvedených dôvodov sa navrhuje prijatie novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi nadobudol účinnosť 1. apríla 2002. Tento zákon upravuje i celý rad otázok, ktoré sa týkajú kominárskej činnosti. Zákon ustanovuje povinnosti fyzickým osobám i právnickým osobám pri zabezpečovaní kontroly komínov a ich čistení ako jedného z predpokladov na zabránenie vzniku požiarov. Túto činnosť môžu podľa citovaného zákona vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť odbornú spôsobilosť, t.j. kominári, ktorí spĺňajú požiadavky predpísaného vzdelania a potrebnej praxe, ako aj revízni technici komínov.
Do 1. apríla 2002 otázky odbornej prípravy, overovania a osvedčovania odbornej spôsobilosti, ako aj otázky zadržania a odňatia osvedčenia o odbornej spôsobilosti upravovala vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.
Zákon č. 161/1998 Z. z. zveril vykonávanie odbornej prípravy a vydávania osvedčenia o odbornej spôsobilosti komore, avšak ide len o rámcovú úpravu. Ukazuje sa potrebným, aby tieto otázky boli upravené podrobnejšie, obdobne ako tomu bolo vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z..
Komora vyvinula iniciatívu a pripravila návrh zákona v roku 2001, ktorý mal tieto otázky riešiť. Avšak po predložení návrhu zákona na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2002, vzhľadom na množstvo iných návrhov zákonov, bolo rozhodnuté, že navrhovaný zákon o činnosti kominárov, ich odbornej spôsobilosti a o Komore kominárov Slovenska (kominársky zákon), bol z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky stiahnutý. Týmto vzniklo legislatívne vákuum, ktoré je potrebné odstrániť. Riešenie tohto problému je možno vykonať navrhovanou novelou zákona č. 161/1998 Z. z.
Novela zákona bude najmä
a)upravovať podmienky odbornej prípravy, obsah a rozsah odbornej spôsobilosti, spôsob a podmienky overovania a osvedčovania odbornej spôsobilosti a spôsob vydávania a odnímania osvedčení o odbornej spôsobilosti kominárov a revíznych technikov komínov,
b)spresňovať postavenie a pôsobnosť komory.
Prijatím navrhovaného zákona nevzniknú nároky na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a vyšších územných celkov. Všetky náklady súvisiace s činnosťou komory budú uhrádzané z príjmov komory. Zákon nebude mať dopad na zamestnanosť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
OSOBITNÁ ČASŤ
K bodu 1:
Navrhuje sa zmena § 2 platného zákona z toho dôvodu, že sa ukázalo, že presné určenie sídla komory je nepraktické. Preto sa navrhuje aby sídlo si určila komora sama, vo svojich stanovách
K bodu 2 a 3:
Doterajšia prax uplatňovania zákona o komore kominárov ukazuje na nutnosť spresnenia postavenia komory ako hlavného činiteľa, ktorý zabezpečuje prípravu osôb, ktoré majú mať odbornú spôsobilosť pokiaľ ide o čistenie, kontrolu a odborné preskúšavanie komínov. Ide najmä o vymedzenie podmienok odbornej prípravy, obsah a rozsah odbornej spôsobilosti, podmienok overovania a osvedčovania odbornej spôsobilosti a spôsobu vydávania a odnímania osvedčení o odbornej spôsobilosti kominárov a revíznych technikov komínov.
Vychádzajúc z doterajších poznatkov uplatňovania teraz platného zákona navrhuje sa ustanoviť, aby osoba s odbornou spôsobilosťou mala vymedzený územný obvod svojej pôsobnosti. Aby fyzická osoba alebo právnická osoba si mohla vybrať osobu s odbornou spôsobilosťou, sa navrhuje, aby v územnom obvode pôsobnosti boli viaceré osoby spôsobilé vykonávať kominárske práce.
V návrhu zákona sa ustanovuje, že kominárske práce sa členia na odborné preskúšavanie komínov, čo môže vykonávať len revízny technik komínov, a kontrolu čistenia komínov, čo môže vykonávať tak kominár, ako aj revízny technik komínov. Kominár a revízny technik komínov osoby s odbornou spôsobilosťou. Navrhuje sa, aby kontrolu a čistenie komínov mohla vykonávať aj osoba, ktorá vykonáva prax podľa § 3f. Túto činnosť však môže vykonávať len pod dohľadom kominára alebo revízneho technika komínov.
Návrh zákona vymedzuje odbornú spôsobilosť ako súhrn vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré nevyhnutné na vykonávanie kominárskych činností. Zároveň bližšie upravuje podmienky odbornej spôsobilosti pre kominárov a pre revíznych technikov s tým, že obsah odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu.
Navrhuje sa, aby základná odborná príprava kominárov, ktorí sa majú podrobiť ďalšiemu overeniu je najmenej 100 hodín a základná odborná príprava revíznych technikov komínov bola 60 hodín.
Ak pôjde o ďalšiu prípravu kominárov, sa bude vykonávať raz za päť rokov v rozsahu najmenej 25 hodín a odborná príprava revíznych technikov komínov bude trvať najmenej 15 hodín.
Odborná spôsobilosť sa bude overovať skúškou a preukazovať osvedčením o odbornej spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti kominár na základe výučného listu alebo iného dokladu (napr. osvedčenie o rekvalifikácii) o riadnom ukončení učebného odboru alebo príbuzného odboru a dokladu o vykonaní trojročnej praxe v kominárskom odbore vydáva komora. Kominárska prax sa získava buď v učebnom odbore počas štúdia, ktoré trvá tri roky, alebo štúdiom príbuzného odboru s kratším časom ako tri roky. V takomto prípade táto osoba môže získať prax u osoby s odbornou spôsobilosťou, ktorú určí komora.
Navrhuje sa, aby kominár sa mohol podrobiť overeniu odbornej spôsobilosti revízny technik komínov najskôr tri roky po nadobudnutí odbornej spôsobilosti kominár. Overovanie
odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje komora.
Osoba s odbornou spôsobilosťou kominár, ako aj osoba s odbornou spôsobilosťou revízny technik komínov osvedčujú pravosť písomností, ktoré vyhotovia, odtlačkom svojej pečiatky a vlastnoručným podpisom.
Jedným z opatrení, ktoré bude môcť uplatňovať komora voči osobám s odbornou spôsobilosťou, ktoré majú opakovane vo svojej činnosti nedostatky, je zadržanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, a to do času vykonania skúšky, najneskôr do troch mesiacov odo dňa zadržania osvedčenia. Osobe, ktorá na tejto skúške nevyhovie alebo sa skúške nepodrobí v ustanovenej lehote, zaniká platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
K bodu 4 a 5:
Navrhuje sa, aby medzi orgány komory bol zaradený aj viceprezident komory.
K bodu 6 až 8:
Ak komora niesť zodpovednosť za kvalifikovaný výkon kominárskych činností v plnom rozsahu, ako jej to vyplýva zo zákona, je potrebné, aby mala vplyv nielen na členov komory, ale na všetky osoby s odbornou spôsobilosťou. Z toho dôvodu sa navrhuje možnosť prípadného sankcionovania všetkých osôb s odbornou spôsobilosťou, ak závažným spôsobom porušujú povinnosti upravené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
K bodu 9 a 10:
Ustanovenia § 19 a čl. II sa z dôvodu neúčinnosti vypúšťajú.
K bodu 11:
V prílohách zákona podrobne upravené najmä obsah odbornej prípravy, vzory osvedčenia, ale aj vzory pečiatok, ktoré budú osoby s odbornou spôsobilosťou pri výkone svojej činnosti používať.
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky: Roman Vavrík, Ľubomír Lintner a Peter Muránsky
2.Názov návrhu zákona:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
3.V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona upravená v týchto dokumentoch:
Problematika návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravená.
4.Návrh zákona svojou problematikou:
Nepatrí medzi
-prioritné oblasti aproximácie práva uvedené (v čl. 70 Európskej dohody o pridružení),
-priority odporúčané Bielou knihou Komisie Európskych spoločenstiev.
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu legislatívneho zámeru zákona:
Vzhľadom na neexistenciu zodpovedajúcich európskych noriem nie je možná.
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility návrhu zákona s právnou normou Európskej únie:
Ú - neznáme