NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
N Á V R H
Z Á K O N
z ........................ 2003
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z. a zákona č. 335/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
„§4a
(1) Slovenská televízia je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť.
(2) Slovenská televízia je s výnimkou uvedenou v odseku 3 oprávnená podieľať sa na založení obchodnej spoločnosti alebo sama založiť obchodnú spoločnosť, zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej spoločnosti alebo sa stať jediným spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti, ak predmet podnikania tejto obchodnej spoločnosti súvisí s úlohami Slovenskej televízie určenými zákonom a ak Slovenská televízia touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok na plnenie svojich úloh.
(3) Slovenská televízia nie je oprávnená zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej
spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
(4) Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu činností napĺňajúcich poslanie
Slovenskej televízie.
(5) Ustanovenia osobitného zákona 1) nie sú dotknuté.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dôvodová správa
A/ Všeobecná časť
Zo spojenia ustanovení zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov ( § 22 ods. 3, § 22 ods. 4, § 37 ods. 1, § 53 ) s ustanoveniami zákona č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízií v znení neskorších predpisov plynie, že Slovenská televízia môže vykonávať podnikateľskú činnosť len so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky a že nemôže byť zakladateľom ani zriaďovateľom inej právnickej osoby, ani vložiť rozpočtové prostriedky ako vklad do majetku právnickej osoby. Takéto obmedzenia so zreteľom na právne postavenie Slovenskej televízie ako verejnoprávnej inštitúcie a predovšetkým so zreteľom na úlohy, ktoré v súčasnosti Slovenská televízia plní a činnosti, ktoré vykonáva alebo inak zabezpečuje, nemajú svoje opodstatnenie.
Slovenská televízia okrem svojich úloh demonštratívne vymedzených v § 6 zákona č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízií v znení neskorších predpisov vykonáva aj ďalšie činnosti, ktoré s týmito úlohami súvisia, avšak je efektívnejšie a ekonomicky výhodnejšie zabezpečovať ich výkon prostredníctvom externých špecializovaných právnických osôb ( obchodných spoločností ). Zároveň je nanajvýš hospodárne umožniť - prostredníctvom možností daných legislatívou aby výdavky vynaložené na zabezpečenie týchto činností neboli príjmami výlučne „súkromných“ obchodných spoločnosti.
Ide predovšetkým o tieto oblasti činnosti:
-výber koncesionárskych poplatkov - aj keď je pravdou, že v súčasnosti platný a účinný zákon č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov umožňuje Slovenskej televízií vyberať koncesionárske poplatky na základe zmluvného vzťahu aj prostredníctvom obchodnej spoločnosti, je pochopiteľným záujmom Slovenskej televízie mať vplyv na činnosť tohoto vyberateľa a podiel na ziskoch z jeho činnosti a to prostredníctvom majetkovej účasti, prípadne aj stopercentnej,
-vytvorenie jednotného systému merania sledovanosti televízií ( peoplmetrové meranie sledovanosti ) vytvorenie jednotného systému merania sledovanosti, ktorý jediný je zárukou objektívnosti, predpokladá založenie právnickej osoby s majetkovou účasťou všetkých relevantných televízií pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Výsledky meraní budú nepochybne zabezpečovať spätnú väzbu televízia divák, čo umožní zlepšovať kvalitu vysielania a prispeje tak k naplneniu hlavného poslania Slovenskej televízie,
-predaj reklamného času, ktorý Slovenská televízia k dispozícií v súlade s ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov. Prax ukazuje, že je rozumné, aby túto činnosť vykonávala špecializovaná obchodná spoločnosť správajúca sa podnikateľsky, čo zabezpečí jej konkurencieschopnosť na trhu reklamných agentúr.
Návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon o Slovenskej televízií umožní Slovenskej televízií, aby sama vykonávala podnikateľskú činnosť bez súhlasu Ministerstva financií
Slovenskej republiky a aby sa mohla podieľať na založení obchodných spoločnosti alebo sa stať spoločníkom ( akcionárom ) skôr založených spoločností.
Navrhovaná novela sa nijakým spôsobom nedotýka nakladania s majetkom, na hospodárenie s ktorým sa vzťahuje zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu. Naďalej teda platí, že Slovenská televízia nemôže použiť majetok vo vlastníctve štátu ako vklad do majetku právnickej osoby a nemôže takýto majetok použiť ako vklad ani pri založení právnickej osoby.
S prihliadnutím na možné riziká vyplývajúce z účasti na podnikaní je vhodné zakotviť pre Slovenskú televíziu zákaz účasti na podnikaní iných právnických osôb v postavení spoločníka s neobmedzeným ručením.
Navrhovaná úprava nepredpokladá žiadne dôsledky vo vzťahu ku štátnemu rozpočtu, ani zvýšené nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie, nakoľko činnosti, ktoré budú Slovenskej televízií novelou umožnené, bude vykonávať vrámci možností pri využití svojho majetku.
Prijatím tejto úpravy sa vytvoria priaznivejšie ekonomické podmienky, možnosti zabezpečiť zdroje pre fungovanie Slovenskej televízie a priestor pre optimálne plnenie úloh Slovenskej televízie, ako aj úloh, ktoré s poslaním Slovenskej televízie súvisia.
Navrhovaná novela zákona o Slovenskej televízií je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
B/Osobitná časť
Článok I
K § 4a ods. 1
Umožňuje Slovenskej televízií vykonávať podnikateľskú činnosť.
K § 4a ods. 2
Umožňuje Slovenskej televízií založiť obchodnú spoločnosť ako jediný zakladateľ ( v prípadoch, v ktorých osobitný zákon pripúšťa, aby obchodnú spoločnosť založil jediný zakladateľ ) alebo spolu s inou právnickou osobou alebo fyzickou osobu. Ďalej umožňuje Slovenskej televízií stať sa spoločníkom založenej obchodnej spoločnosti. V oboch prípadoch ide o účasť na podnikaní obchodnej spoločnosti, ktorej predmet podnikania súvisí s úlohami Slovenskej televízie.
K § 4a ods. 3
S prihliadnutím na podnikateľské riziko a v rôznej miere upravené ručenie spoločníkov za záväzky obchodných spoločností stanovuje výnimku zo zásadne dovolenej účasti na podnikaní obchodných spoločnosti.
K § 4a ods. 4
Vyjadruje základnú zásadu, pri dodržaní ktorej je umožnené Slovenskej televízií podnikanie a účasť na podnikaní obchodných spoločností a tou je rešpektovanie postavenia Slovenskej televízie ako verejnoprávnej inštitúcie plniacej úlohy verejnej služby.
K § 4a ods. 5
Slovenská televízia nie je oprávnená použiť majetok štátu, ktorý spravuje v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ako vklad do majetku obchodnej spoločnosti ani pri jej založení, ani pri vstupe do skôr založenej obchodnej spoločnosti.
K Článku II
Navrhuje sa deň účinnosti vyhládením v Zbierke zákonov SR.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z. a zákona č. 335/1998 Z. z.
1.Navrhovateľ zákona:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z. a zákona č. 335/1998 Z. z.
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu a Európskej únii:
a)predmet návrhu zákona nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva upravené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a nepatrí ani medzi priority Národného programu pre prijatie acquis communautaire, Partnerstva pre vstup, Bielej knihy, screeningu a plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
b)predmet návrhu zákona nemá vplyv na záväzky vyplývajúce z negociačných pozícií Slovenskej republiky
4.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b)nie je upravená v práve Európskej únie
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
c) žiadna (je bezpredmetná)
6.Gestor (spolupracujúce rezorty): bezpredmetné
7.Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev:
Na príprave návrhu zákona sa nezúčastnil žiaden expert.