NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na vydanie
ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Predkladajú:Návrh na uznesenie:
Tomáš GalbavýNárodná rada Slovenskej republiky
Ferdinand Devínsky schvaľuje
Peter Bódy návrh skupiny poslancov
Ľubica Navrátilová Národnej rady Slovenskej republiky
Milan Gaľana vydanie ústavného zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republikyč. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Bratislava marec 2003
Národná rada Slovenskej republiky
III. volebné obdobie
Návrh
Ústavný zákon
z ……….……….,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z. a ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 78 ods. 3 slová “trestne ani disciplinárne stíhať, ani vziať ho” sa nahrádzajú slovom “vziať” a vypúšťajú sa slová “trestné stíhanie alebo”.
2. V čl. 78 ods. 4 sa vypúšťa veta „Ak bol poslanec pristihnutý alebo zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.“ a nahrádza sa vetou: „Poslanca možno zadržať len ak bol pristihnutý pri trestnom čine; v tomto prípade je príslušný orgán povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Jednou z kogentných podmienok, aby poslanec NR SR mohol vykonávať svoj mandát je zloženie sľubu:
“Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.”
Odmietnutie sľubu, alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu.
Poslanec sa zložením sľubu zaväzuje dodržiavať ústavu a zákony. Všeobecnou povinnosťou každého občana, poslanca obzvlášť, je dodržiavať ústavu a zákony. Zo skúsenosti vieme, že nastala situácia, keď bol i poslanec podozrivý, že sa dopustil takého konania, ktoré bolo v rozpore s ústavou či platnými právnymi predpismi. Súčasné znenie Ústavy SR neumožňuje orgánom činným v trestnom konaní splniť si úradnú povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona, a to vykonať všetko, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia spravodlivo potrestaní. Predložená novela ustavného zákona č. 460/1992 Zb., Ústavy Slovenskej republiky zabezpečí orgánom činným v trestnom konaní postupovať pri podozrení z trestnej činnosti u poslancov NR SR tak ako im to ukladajú príslušné zákony bez zdržania.
Predložený návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, neodporuje žiadnej medzinárodnej zmluve, nebude mať dopad na štátny rozpočet ani na rozpočty obcí a nebude mať vplyv na pracovné sily.
Osobitná časť
K čl. 78 ods. 3
Súčasné znenie Ústavy SR vyžaduje na akékoľvek trestné alebo disciplinárne stíhanie súhlas NR SR, čo výrazne deformuje rovnosť všetkých občanov pred zákonom. Účelom novely je odstrániť túto ústavnú prekážku a zabezpečiť, aby v prípade, že príslušné orgány získajú dôvodné podozrenie, že sa ktorýkoľvek občan Slovenskej republiky vykonávajúci mandát poslanca NRSR dopustí tkého konania, ktoré zakladá ich povinnosť konať v zmysle prílušných zákonov, mohli toto podozrenie preveriť, tak ako im to prikazujú príslušné právne predpisy, bez akýchkoľvek ďalších podmieňujúcich rozhodnutí iných orgánov, napr. Národnej rady Slovenskej republiky.
Zároveň si uvedomujeme dôležitosť tejto ústavnej funkcie, a to, že iba riadny výkon mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže zabezpečiť riadne fungovanie zákonodárnej moci na Slovensku. Považujeme za nevyhnutné zachovať také opatrenia, aby žiaden poslanec nemohol byť pri výkone svojho mandátu obmedzovaný, pokiaľ si to nevyžaduje dôležitý záujem ochrany spoločnosti alebo jej jednotlivých členov. Zachováva sa preto nutnosť súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na vzatie poslanca do väzby. Zároveň sa však v prípade jeho neudelenia stíhanie neprerušuje, ale jeho vzatie do väzby je počas trvania mandátu vylúčené.
K čl. 78 ods. 4
Výkon mandátu poslanca je nezastupiteľný, a preto je nutné zabezpečiť, aby nemohlo dôjsť k akémukoľvek zadržaniu, ktoré by mohlo viesť k obmedzeniu výkonu jeho poslaneckého mandátu a ktoré by mohlo narušiť demokratické zriadenie na Slovensku. Toto však neplatí, ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri páchaní trestného činu. V takomto prípade je v záujme a spoločnosti, aby mohli príslušné orgány nerušene a okamžite vykonať všetky úkony nevyhnutné k zabezpečeniu dôkazov, potrebných vysvetlení a ďalších úkonov v zmysle príslušných právnych predpisov. Zároveň sa však zachováva povinnosť týchto orgánov ihneď informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je povinný informovať Mandátový a imunitný výbor NRSR. Ak tento výbor súhlas nedá, musí byť poslanec okamžite prepustený. Ani po prepustení však nič nebráni príslušným orgánom pokračovať v začatom trestnom konaní.
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky
3.V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona
neupravená
4.Návrh zákona svojou problematikou
nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona:
Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie
Vzhľadom na vyššie uvedené, sa stupeň kompatibility návrhu zákona s právom nestanovuje.