N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
Číslo: 282/2003
158
N á v r h
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
P r e d k l a d a j ú :Návrh na uznesenie:
TiborT ó t hv. r.Národná rada Slovenskej republiky
ZuzanaP l h á k o v áv. r.s c h v a ľ u j e
JozefB a n á šv. r.návrh skupiny poslancov Národnej rady Sloven-
IstvánH a r n a v. r. skej republiky na vydanie zákona, ktorým sa
PavolA b r h a nv. r.mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore
JánK o v a r č í k v. r.na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na uspo-
riadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskor-
ších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov
Bratislava február 2003