DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
1.Navrhovateľ zákona:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu a Európskej únii:
a)predmet návrhu zákona nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva upravené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a nepatrí ani medzi priority Národného programu pre prijatie acquis communautaire, Partnerstva pre vstup, Bielej knihy, screeningu a plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
b)predmet návrhu zákona nemá vplyv na záväzky vyplývajúce z negociačných pozícií Slovenskej republiky
4.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b)nie je upravená v práve Európskej únie
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
c) žiadna (je bezpredmetná)
6.Gestor (spolupracujúce rezorty): bezpredmetné
7.Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev:
Na príprave návrhu zákona sa nezúčastnil žiadeny expert.
Tabuľka zhody právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Bezpredmetné.
Súlad navrhovaného zákona o Ústavou Slovenskej republiky, jej právnym poriadkom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná:
Navrhovaný zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej právnym poriadkom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Dopad navrhovaného zákona na štátny rozpočet, rozpočet vyšších územných celkov a rozpočet obcí a na zamestnanosť:
Dopad na štátny rozpočet sa predpokladá v roku 2003 2006 vo výške 6 mil. Sk, na druhej strane sa zvýšia príjmy štátneho rozpočtu z dani príjmov od fyzických osôb (vytvorené nové pracovné miesta) i právnych osôb (nábeh novej výroby u investorov v priemyselnom parku), ktoré budú mnohonásobne vyššie ako predpokladané zníženie z daní z príjmov od obce a investora. Rozpočtové dôsledky navrhovaného zákona boli v súlade s ustanovením § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov prerokované s Ministerstvom financií SR, odborom štátneho rozpočtu, a ktoré s dopadmi navrhovaného zákona na štátny rozpočet rok 2003 až 2006 uvedenými v dôvodovej správe súhlasí
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť:
a)vyhodnotenie odhadu dopadov zákona na verejné financie je uvedené v časti dopadu zákona na štátny rozpočet, rozpočet vyšších územných celkov a obcí.
b)zákon bude mat dopad na zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva vytvorením nových pracovných príležitostí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a tým zvýšenie kvality života obyvateľstva.
Zvýši sa prílev zahraničných investícií, a tým i tvorba HDP.
c)Odhad dopadov na životné prostredie:
Zákon je v súlade s cieľmi štátnej environmentálnej politiky a Národným environmentálnym programom (uznesenie vlády SR č. 1112/1999) ako aj so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z.
d)Dopad na zamestnanosť bola uvedená v časti Dopad na rozpočty a zamestnanosť.