Dôvodová správa
A/ Všeobecná časť
Pri aplikácii zákona č. 193/2001 Z. z. o podporu na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priemyselných parkoch“) sa ukázala potreba upresniť niektoré ustanovenia tohto zákona tak, aby ich výklad bol pre prax jednoznačný.
Taktiež v praxi sa ukázalo, že nie vždy je potrebné a efektívne kupovať alebo prenajímať pozemky, na ktorých sa budujú niektoré časti technickej vybavenosti a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselného parku (ďalej len „technická infraštruktúra priemyselného parku“), najmä pokiaľ ide o prívody a rozvody elektriny, vrátane preložky časti siete, rozvodného zariadenia, budovanie elektrickej prípojky, stožiarov a transformačných staníc, ďalej o prívody plynu, plynovej prípojky a preložky plynárenského zariadenia, telekomunikačnej siete a zariadení.
Na povolenie výstavby a prevádzky týchto zariadení vo väčšine prípadov stačí zriadiť len vecné bremená pre vybudovanie ochranných a bezpečnostných pásiem a umiestnenie týchto zariadení, či už nadzemných, alebo podzemných.
Cieľom je jednak zníženie celkových nákladov na zriadenie priemyselného parku, zvýšenie efektívnosti vynaložených nákladov, zníženie záberu poľnohospodárskej pôdy tým, že fakticky tieto časti technickej infraštruktúry môžu byť umiestnené mimo areálu priemyselného parku a v samotnom priemyselnom parku budú umiestnené len redukované rozvody elektriny, plynu a ostatné nevyhnutné zariadenia, ktoré budú slúžiť na priame zapojenie konečných odberateľov umiestnených a podnikajúcich v priemyselnom parku.
Jedným z ďalších problémov, ktoré predložený návrh rieši, je odstránenie nejednoznačnosti pri aplikácii § 3 a § 4 zákona o priemyselných parkoch, v ktorých doteraz nebola vyjadrená jednoznačná podmienka, že dotácie na technickú infraštruktúru možno poskytnúť len ak stavby a technické zariadenia tejto infraštruktúry postavené na pozemkoch, ktoré vo vlastníctve obce, alebo ku ktorým obec iné práva (napr. nájomná zmluva s právom uskutočniť na prenajatom pozemku zamýšľanú stavbu, alebo dohodu o budúcej kúpnej zmluve, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, práva vyplývajúce z vecného bremena, prípadne práva vyplývajúce z iných právnych predpisov, napr. zákona č. 79/1957 Zb., zákona č. 67/1960 Zb., zákona č. 138/1973 Zb.). Cieľom je zabezpečiť, aby prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu sa nestali nedovolenou formou individuálnej štátnej pomoci.
Prax preukázala, že obce nemajú dostatok vlastných prostriedkov ani na zabezpečenie svojho 30 % podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku. Nedostatok týchto komunálnych finančných prostriedkov sa riešil v intenciách platného zákona o priemyselných parkoch 4 ods. 1 písmeno b) a ods. 2 zákona) tak, že budúci podnikateľ v priemyselnom parku poskytol obci finančné prostriedky na úhradu jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku s tým, že tieto
podnikateľom poskytnuté prostriedky obec započítala za úhradu nájmu z užívania pozemkov a technickej infraštruktúry priemyselného parku. Tieto úhrady obec započítala do svojich príjmov, z ktorých bola obec zdaňovaná (nájomné).
Na druhej strane podnikateľ si tieto náklady nemohol uplatniť ako daňové výdavky podľa § 24 zákona o daniach z príjmov a ani ako zdaniteľné plnenie podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.
Výsledkom tohto právneho stavu bol znížený záujem obcí, ale aj investorov, o zriaďovanie priemyselných parkov. Riešenie tohto stavu a zvýšenie záujmu podnikateľov i obcí sa preto navrhuje riešiť zmenou a doplnením § 4 ods. 2 a § 24 ods. 2 zákona o daniach z príjmov (Čl. II. Návrhu zákona).
Navrhované zmeny zabránia dvojitému zdaneniu tých istých príjmov (raz u obce a druhýkrát u investora v priemyselnom parku) a zvýšia záujem obcí a investorov o zriaďovanie priemyselných parkov aj s poskytnutím ich finančných prostriedkov na zabezpečenie podielu obce na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku.
Dopad na štátny rozpočet sa predpokladá v roku 2003 2006 vo výške 6 mil. Sk, na druhej strane sa zvýšia príjmy štátneho rozpočtu z dani príjmov od fyzických osôb (vytvorené nové pracovné miesta) i právnických osôb (dovoz nových technológií, nábeh novej výroby u investorov v priemyselnom parku), ktoré budú mnohonásobne vyššie ako predpokladané zníženie z daní z príjmov od obce a investora.
Dopady tohto návrhu zákona na štátny rozpočet boli prerokované a odsúhlasené s Ministerstvom financií SR.
Návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry, ani na životné prostredie. Jeho prijatím sa však vytvoria právne podmienky na rozvoj výstavby priemyselných parkov, prílev nových investícií do hospodárstva SR a tým aj na zvýšenie zamestnanosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR a inými zákonmi SR.
B/ Osobitná časť.
K Článku I.
K bodu 1.
Cieľom nového znenia § 3 ods. 1 písmeno c) zákona o priemyselných parkoch je umožniť poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu obci nielen na kúpu, prenájom a prevod pozemkov, ale aj na zriadenie vecného bremena na pozemkoch nevyhnutných na vybudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku.
Cieľom je efektívnejšie vynakladanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zníženie záberu poľnohospodárskej pôdy, ako aj zníženie nákladov obce na zriadenie priemyselného parku.
K bodu 2.
Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť špekulatívnym výkladom § 3 zákona o priemyselných parkoch tým, že sa zakotví do zákona podmienka, že dotáciu na technickú infraštruktúru priemyselného parku je možné poskytnúť len za podmienky, že obec k pozemkom, na ktorých je táto infraštruktúra budovaná vlastnícke alebo iné práva oprávňujúce obec s týmito pozemkami disponovať po dobu životnosti na týchto pozemkoch vybudovanej infraštruktúry.
K bodu 3.
Cieľom tohto nového ustanovenia v § 4 je zvýšiť záujem investorov podieľať sa v súčinnosti s obcou na spolufinancovaní nákladov na zriadení priemyselného parku a umožniť tak obciam, ktoré kapitálovo poddimenzované (najmä v regiónoch hospodársky menej rozvinutých a s vysokou nezamestnanosťou) vyššiu účasť na zriaďovaní priemyselných parkov a tým aj na zabezpečení podmienok rozvoja regiónu a riešení nezamestnanosti.
K bodu 4.
Navrhovaná zmena v § 5 odsek 2 nadväzuje na zmenu § 3 odsek 1, písmeno c).
K Článku II.
K bodu 1.
Cieľom navrhovaného ustanovenia je zabrániť dvojitému zdaneniu finančných prostriedkov poskytnutých obci podnikateľom na zabezpečenie jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku. Finančné prostriedky, ktoré podnikateľ poskytne obci boli raz zdanené, na druhej strane obec tieto prostriedky musí zaviesť ako zdaniteľný príjem.
K bodu 2.
Nadväzne na zámer sledovaný v bode 1. je potrebné upraviť aj § 24 odsek 2 zákona o daniach z príjmov tak, aby výdavky podnikateľa vynaložené na zabezpečenie podielu obce na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku mohli byť započítané ako daňové výdavky.
K Článku III.
Vzhľadom na prínosy zo zriaďovania priemyselných parkov na hospodárstvo Slovenskej republiky sa navrhuje účinnosť zákona čo najskôr, t. j. dňom jeho vyhlásenia.