1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
N Á V R H
Z Á K O N
z ........................ 2003
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) úhradu nákladov na kúpu, prevod, nájom, alebo zámenu pozemkov, alebo za zriadenie vecného bremena na pozemkoch určených na zriadenie priemyselného parku, vrátane úhrady nákladov na prevod pozemkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) nakladá5) do vlastníctva obce podľa osobitného predpisu6) a úhrady nákladov na nájom týchto pozemkov obci, alebo na zámenu týchto pozemkov s obcou, alebo za zriadenie vecných bremien na týchto pozemkoch potrebných pre vybudovanie technickej vybavenosti územia a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselného parku;“.
2.V § 3 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Dotáciu na účely podľa odseku 1 písmeno a) a odseku 2 možno poskytnúť obci len za podmienky, že pozemky, na ktorých je vybudovaná technická vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku, vo vlastníctve obce alebo ak obec preukáže, že k týmto pozemkom iné práva podľa osobitného
2
predpisu9a).“.
Doterajší odsek 3 sa označí ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:
„9a) § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak podnikateľ podľa odseku 2 poskytne obci finančné prostriedky na zabezpečenie jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku a preukáže poskytnutie týchto prostriedkov obci výpisom zo svojho účtu alebo vystavením náhradného dokladu podnikateľa, je poskytnutie týchto prostriedkov výdavkom podnikateľa podľa osobitného predpisu10a) a prijatým zdaniteľným plnením podnikateľa podľa osobitného predpisu10b).
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
„10a) § 24 ods. 2 písmeno f) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
„10b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.“.
4.V § 5 ods. 2 sa za slovami: „kúpu pozemkov“ vkladajú slová „alebo za zriadenie vecného bremena na pozemkoch“ a na konci odseku sa bodka nahradzuje bodkočiarkou a doplňujú sa slová „dotácia na úhradu nákladov za zriadenie vecných bremien sa môže poskytnúť do 70 % nákladov vynaložených na tieto účely.“.
Čl. II
Zákon č.366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení zákona č.385/2000 Z.z.,zákona
č.385/2000 Z.z. zákona č.466/2000 Z.z.,zákona č.154/2001Z.z.,zákona č.561/2001
Z.z., zákona č.247/2002 Z.z. zákona č.154/2001Z.z, zákona č.437/2002 Z.z., zákona
č.472/2002 Z.z., zákona č.473/2002 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 odseku 2 sa dopĺňa písmeno v),ktoré znie:
„v) finančné prostriedky poskytnuté obci podnikateľom na zabezpečenie podielu
obce na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku12a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) § 4 ods. 1 písmeno b) a ods. 2 zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie
priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení
neskorších predpisov.
2. V § 24 ods. 2 písmeno f) znie:
3
„f) výdavky (náklady), na ktorých úhradu je daňovník povinný podľa osobitných
zákonov 88) a výdavky a plnenia (finančné prostriedky), ktoré daňovník, ktorý bude podnikať alebo podniká v priemyselnom parku obce poskytol obci na zabezpečenie jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku podľa osobitného predpisu12a); ak daňovník tieto výdavky (náklady) neuplatnil alebo nezahrnul do výpočtu základu dane toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli vynaložené, môžu ich zahrnúť do základu dane podaním opravného alebo dodatočného daňového priznania najneskôr do troch rokov od uplynutia zdaňovacieho obdobia,v ktorom mohol po prvýkrát uplatniť tieto náklady.
Čl. III.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
4
Dôvodová správa
A/ Všeobecná časť
Pri aplikácii zákona č. 193/2001 Z. z. o podporu na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priemyselných parkoch“) sa ukázala potreba upresniť niektoré ustanovenia tohto zákona tak, aby ich výklad bol pre prax jednoznačný.
Taktiež v praxi sa ukázalo, že nie vždy je potrebné a efektívne kupovať alebo prenajímať pozemky, na ktorých sa budujú niektoré časti technickej vybavenosti a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselného parku (ďalej len „technická infraštruktúra priemyselného parku“), najmä pokiaľ ide o prívody a rozvody elektriny, vrátane preložky časti siete, rozvodného zariadenia, budovanie elektrickej prípojky, stožiarov a transformačných staníc, ďalej o prívody plynu, plynovej prípojky a preložky plynárenského zariadenia, telekomunikačnej siete a zariadení.
Na povolenie výstavby a prevádzky týchto zariadení vo väčšine prípadov stačí zriadiť len vecné bremená pre vybudovanie ochranných a bezpečnostných pásiem a umiestnenia týchto zariadení, či už nadzemných, alebo podzemných.
Cieľom je jednak zníženie celkových nákladov na zriadenie priemyselného parku, zvýšenie efektívnosti vynaložených nákladov, zníženie záberu poľnohospodárskej pôdy tým, že fakticky tieto časti technickej infraštruktúry môžu byť umiestnené mimo areálu priemyselného parku a v samotnom priemyselnom parku budú umiestnené len redukované rozvody elektriny, plynu a ostatné nevyhnutné zariadenia, ktoré budú slúžiť na priame zapojenie konečných odberateľov umiestnených a podnikajúcich v priemyselnom parku.
Jedným z ďalších problémov, ktoré predložený návrh rieši, je odstránenie nejednoznačnosti pri aplikácii § 3 a § 4 zákona o priemyselných parkoch, v ktorých doteraz nebola vyjadrená jednoznačná podmienka, že dotácie na technickú infraštruktúru možno poskytnúť len ak stavby a technické zariadenia tejto infraštruktúry postavené na pozemkoch, ktoré vo vlastníctve obce, alebo ku ktorým obec iné práva (napr. nájomná zmluva s právom uskutočniť na prenajatom pozemku zamýšľanú stavbu, alebo dohodu o budúcej kúpnej zmluve, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, práva vyplývajúce z vecného bremena, prípadne práva vyplývajúce z iných právnych predpisov, napr. zákona č. 79/1957 Zb., zákona č. 67/1960 Zb., zákona č. 138/1973 Zb.). Cieľom je zabezpečiť, aby prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu sa nestali nedovolenou formou individuálnej štátnej pomoci.
5
Prax preukázala, že obce nemajú dostatok vlastných prostriedkov ani na zabezpečenie svojho 30 % podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku. Nedostatok týchto komunálnych finančných prostriedkov sa riešil v intenciách platného zákona o priemyselných parkoch 4 ods. 1 písmeno b) a ods. 2 zákona) tak, že budúci podnikateľ v priemyselnom parku poskytol obci finančné prostriedky na úhradu jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku s tým, že tieto podnikateľom poskytnuté prostriedky obec započítala za úhradu nájmu z užívania pozemkov a technickej infraštruktúry priemyselného parku. Tieto úhrady obec započítala do svojich príjmov, z ktorých bola obec zdaňovaná (nájomné).
Na druhej strane podnikateľ si tieto náklady nemohol uplatniť ako daňové výdavky podľa § 24 zákona o daniach z príjmov a ani ako zdaniteľné plnenie podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.
Výsledkom tohto právneho stavu bol znížený záujem obcí, ale aj investorov, o zriaďovanie priemyselných parkov. Riešenie tohto stavu a zvýšenie záujmu podnikateľov i obcí sa preto navrhuje riešiť zmenou a doplnením § 4 ods. 2 a § 24 ods. 2 zákona o daniach z príjmov (Čl. II. Návrhu zákona).
Navrhované zmeny zabránia dvojitému zdaneniu tých istých príjmov (raz u obce a druhýkrát u investora v priemyselnom parku) a zvýšia záujem obcí a investorov o zriaďovanie priemyselných parkov aj s poskytnutím ich finančných prostriedkov na zabezpečenie podielu obce na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku.
Dopad na štátny rozpočet sa predpokladá v roku 2003 2006 vo výške 6 mil. Sk, na druhej strane sa zvýšia príjmy štátneho rozpočtu z dani príjmov od fyzických osôb (vytvorené nové pracovné miesta) i právnických osôb (dovoz nových technológií, nábeh novej výroby u investorov v priemyselnom parku), ktoré budú mnohonásobne vyššie ako predpokladané zníženie z daní z príjmov od obce a investora.
Dopady tohto návrhu zákona na štátny rozpočet boli prerokované a odsúhlasené s Ministerstvom financií SR.
Návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry, ani na životné prostredie. Jeho prijatím sa však vytvoria právne podmienky na rozvoj výstavby priemyselných parkov, prílev nových investícií do hospodárstva SR a tým aj na zvýšenie zamestnanosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR a inými zákonmi SR.
B/Osobitná časť
6
K Článku I.
K bodu 1.
Cieľom nového znenia § 3 ods. 1 písmeno c) zákona o priemyselných parkoch je umožniť poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu obci nielen na kúpu, prenájom a prevod pozemkov, ale aj na zriadenie vecného bremena na pozemkoch nevyhnutných na vybudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku.
Cieľom je efektívnejšie vynakladanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zníženie záberu poľnohospodárskej pôdy, ako aj zníženie nákladov obce na zriadenie priemyselného parku.
K bodu 2.
Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť špekulatívnym výkladom § 3 zákona o priemyselných parkoch tým, že sa zakotví do zákona podmienka, že dotáciu na technickú infraštruktúru priemyselného parku je možné poskytnúť len za podmienky, že obec k pozemkom, na ktorých je táto infraštruktúra budovaná vlastnícke alebo iné práva oprávňujúce obec s týmito pozemkami disponovať po dobu životnosti na týchto pozemkoch vybudovanej infraštruktúry.
K bodu 3.
Cieľom tohto nového ustanovenia v § 4 je zvýšiť záujem investorov podieľať sa v súčinnosti s obcou na spolufinancovaní nákladov na zriadení priemyselného parku a umožniť tak obciam, ktoré kapitálovo poddimenzované (najmä v regiónoch hospodársky menej rozvinutých a s vysokou nezamestnanosťou) vyššiu účasť na zriaďovaní priemyselných parkov a tým aj na zabezpečení podmienok rozvoja regiónu a riešení nezamestnanosti.
K bodu 4.
Navrhovaná zmena v § 5 odsek 2 nadväzuje na zmenu § 3 odsek 1, písmeno c).
K Článku II.
K bodu 1.
Cieľom navrhovaného ustanovenia je zabrániť dvojitému zdaneniu finančných prostriedkov poskytnutých obci podnikateľom na zabezpečenie jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku. Finančné prostriedky, ktoré podnikateľ poskytne obci boli raz zdanené, na druhej strane obec tieto prostriedky musí zaviesť ako zdaniteľný príjem.
K bodu 2.
Nadväzne na zámer sledovaný v bode 1. je potrebné upraviť aj § 24 odsek 2 zákona o daniach z príjmov tak, aby výdavky podnikateľa vynaložené na zabezpečenie podielu obce na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku mohli byť započítané ako daňové výdavky.
K Článku III.
Vzhľadom na prínosy zo zriaďovania priemyselných parkov na hospodárstvo Slovenskej republiky sa navrhuje účinnosť zákona čo najskôr, t. j. dňom jeho vyhlásenia.
7
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
k návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
1.Navrhovateľ zákona:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu a Európskej únii:
a)predmet návrhu zákona nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva upravené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a nepatrí ani medzi priority Národného programu pre prijatie acquis communautaire, Partnerstva pre vstup, Bielej knihy, screeningu a plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
b)predmet návrhu zákona nemá vplyv na záväzky vyplývajúce z negociačných pozícií Slovenskej republiky
4.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b)nie je upravená v práve Európskej únie
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
c) žiadna (je bezpredmetná)
6.Gestor (spolupracujúce rezorty): bezpredmetné
7.Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev:
Na príprave návrhu zákona sa nezúčastnil žiaden expert.
8
Tabuľka zhody právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Bezpredmetné.
Súlad navrhovaného zákona o Ústavou Slovenskej republiky, jej právnym poriadkom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná:
Navrhovaný zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej právnym poriadkom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Dopad navrhovaného zákona na štátny rozpočet, rozpočet vyšších územných celkov a rozpočet obcí a na zamestnanosť:
Dopad na štátny rozpočet sa predpokladá v roku 2003 2006 vo výške 6 mil. Sk, na druhej strane sa zvýšia príjmy štátneho rozpočtu z dani príjmov od fyzických osôb (vytvorené nové pracovné miesta) i právnych osôb (nábeh novej výroby u investorov v priemyselnom parku), ktoré budú mnohonásobne vyššie ako predpokladané zníženie z daní z príjmov od obce a investora. Rozpočtové dôsledky navrhovaného zákona boli v súlade s ustanovením § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov prerokované s Ministerstvom financií SR, odborom štátneho rozpočtu, a ktoré s dopadmi navrhovaného zákona na štátny rozpočet rok 2003 až 2006 uvedenými v dôvodovej správe súhlasí
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť:
a)vyhodnotenie odhadu dopadov zákona na verejné financie je uvedené v časti dopadu zákona na štátny rozpočet, rozpočet vyšších územných celkov a obcí.
b)zákon bude mat dopad na zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva vytvorením nových pracovných príležitostí v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou a tým zvýšenie kvality života obyvateľstva.
Zvýši sa prílev zahraničných investícií, a tým i tvorba HDP.
c)Odhad dopadov na životné prostredie:
Zákon je v súlade s cieľmi štátnej environmentálnej politiky a Národným environmentálnym programom (uznesenie vlády SR č. 1112/1999) ako aj so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z.
d)Dopad na zamestnanosť bola uvedená v časti Dopad na rozpočty a zamestnanosť.