Návrh vlády
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov
Riešenie problémov súvisiacich s prípravou návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003 v období, keď sa prijali viaceré opatrenia zamerané na stabilizáciu ekonomiky, si vyžaduje o. i. upraviť aj podmienky odmeňovania zamestnancov, pri vykonávaní verejnej služby. Predkladaným návrhom sa navrhuje, aby sa v roku 2003 zamestnancom verejnej služby neposkytol ďalší plat vo výške 0,5 funkčného platu. Ďalej sa navrhuje posunúť účinnosť ustanovenie § 19 zákona o verejnej službe, ktoré bolo novelizované zákonom č. 131/2002 Z. z. a zákonom č. 408/2002 Z. z. Ustanovenie, ktorým sa v predmetných novelách upravil spôsob určenia tarifných platov podľa osobitných stupníc platových taríf vymenovaným skupinám zamestnancov, by malo nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2003.
V súlade s úlohami rezortu zdravotníctva v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, s cieľom umožniť individuálnu diferenciáciu miezd a mobilitu zdravotníckych zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, navrhuje sa osobitný spôsob určovania tarifných platov a s tým súvisiace úpravy. Schválením navrhovaných zmien sa upustí od systému pevných stupníc platových taríf a umožní sa prechod na vhodnejší spôsob stanovenia ceny práce zdravotníckeho zamestnanca.
Navrhované úpravy podmieňujú vyvážené zostavenie štátneho rozpočtu a verejných rozpočtov tak, aby sa tento systém nedostal do nerovnováhy, nakoľko v opačnom prípade by schodok verejných rozpočtov negatívne ovplyvnil ekonomické podmienky Slovenskej republiky v roku 2003 s možným dopadom na menovú pozíciu Slovenskej republiky.
V súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie o skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.