Návrh
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku
Prijatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku podmieňuje vyvážené zostavenie štátneho rozpočtu na rok 2003 a verejných rozpočtov tak, aby sa tento systém nedostal do nerovnováhy. V opačnom prípade by schodok verejných rozpočtov negatívne ovplyvnil ekonomické podmienky Slovenskej republiky v roku 2003, s možným dopadom na menovú pozíciu Slovenskej republiky.
V súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie o skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na krytie výdavkov štátu. Aplikácia prijatého zákona v praxi je podmienená zabezpečením príslušného objemu finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na rok 2003, pričom takéto krytie nie je možné bez výrazného zvýšenia deficitu štátneho rozpočtu, čím by vznikli štátu značné hospodárske škody.