N Á V R H V L Á D Y
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov vychádza z potreby riešenia príjmovej časti štátneho rozpočtu a súbežne i z potreby plnenia Národného programu prispôsobovania právneho poriadku v Slovenskej republike k právu Európskej únie v oblasti vnútorného trhu, kde nepriame dane patria medzi priority (Biela kniha, kapitola 22 nepriame zdaňovanie). V nadväznosti na harmonogram aproximácie práva sa v predkladanom návrhu zákona navrhuje úprava sadzieb dane tak, aby boli v súlade so smernicou Rady 92/79/EHS o priblížení sadzieb daní z cigariet a smernicou Rady 92/80/EHS o priblížení sadzieb daní z tabakových výrobkov iných ako cigarety v znení neskorších predpisov. V oblasti sadzieb dane znamená novela čiastočnú aproximáciu s minimálnymi sadzbami EÚ.
Navrhovaným zvýšením sadzieb spotrebnej dane u cigariet s dĺžkou do 70 mm vrátane, tabakového zvyšku, cigaretového tabaku na vlastnoručné šúľanie cigariet, ostatného tabaku na fajčenie, žuvacieho tabaku a šnupacieho tabaku sa očakávať zvýšenie príjmu štátneho rozpočtu o cca 1,6 miliardy Sk za predpokladu zachovania súčasnej spotreby a zrušenia § 20 a), ktorý bol doplnený poslaneckou novelou zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Paragraf 20 a) nadobudnúť účinnosť 1. januára 2003 a upravuje rozpočtové určenie výnosu dane, ktoré vecne patrí do zákona o štátnom rozpočte. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že úpravou sadzieb dane môže dôjsť k ovplyvneniu štruktúry spotreby cigariet.
Vzhľadom na uvedené v súlade s § 89 ods. 1 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie o skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na krytie výdavkov štátu. Aplikácia zákona o štátnom rozpočte v praxi je podmienená zabezpečením príslušného objemu finančných prostriedkov v štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2003, pretože v opačnom prípade krytie výdavkov štátu by nebolo možné bez výrazného zvýšenia deficitu štátneho rozpočtu, čím by vznikli štátu značné hospodárske škody.
Týmto spôsobom je možné zabezpečiť predpoklady pre nadobudnutie účinnosti predkladaného návrhu zákona od 1. januára 2003, a tým posilniť príjmovú časť štátneho rozpočtu v roku 2003 o cca 1,6 miliardy Sk.
Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1162/2002 zo dňa 30. októbra 2002.