Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie
o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady
Národná rada Slovenskej republiky prijala 4. októbra 2001 zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady. Cieľom zákona, ktorý nadobudnúť účinnosť 1. júla 2003 v častiach, ktoré presúvajú z Policajného zboru vydávanie cestovných dokladov, občianskych preukazov a vodičských preukazov, ako aj ďalšie pôsobnosti na úseku dopravy a evidenciu obyvateľov Slovenskej republiky, bolo odbremeniť Policajný zbor od výkonu štátnej správy a umožniť mu efektívnejšie plniť úlohy týkajúce sa policajných činností.
Realizácia tohto projektu predpokladá v roku 2003 čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v sume cca 1,1 mld. Sk pre ministerstvo vnútra a pre kapitoly krajských úradov.
Pri prerokúvaní východísk štátneho rozpočtu na rok 2003 bola konštatovaná potreba znížiť v záujme nezvyšovania štátneho deficitu tie výdavky v oblasti verejnej správy, ktoré sa netýkajú zásadných sociálnych a ekonomických záujmov. Vláda navrhla systémové nástroje so zámerom znížiť tieto výdavky aj v oblasti legislatívy tak, aby sa zvážilo odsunutie účinnosti prijatých právnych predpisov zakladajúcich čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Medzi takéto právne úpravy patrí aj citovaný zákon č. 441/2001 Z. z.
Oddialenie presunu vydávania osobných dokladov z orgánov Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady, vrátane vzniku novej evidencie obyvateľov o jeden rok, na 1. júl 2004, výrazne zníži potrebu čerpania prostriedkov na tieto agendy, a tým prispeje k zníženiu výdavkov zo štátneho rozpočtu na rok 2003. Tieto agendy zostanú do uvedeného času v pôsobnosti orgánov Policajného zboru. Z uvedenej sumy sa bude nárokovať v štátnom rozpočte pre Policajný zbor iba nevyhnutná časť prostriedkov na zabezpečenie vykonávania týchto agend.
V súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie o skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na krytie výdavkov štátu. Aplikácia prijatého zákona v praxi je podmienená zabezpečením príslušného objemu finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na rok 2003, pričom takéto krytie nie je možné bez výrazného zvýšenia deficitu štátneho rozpočtu, čím by vznikli štátu značné hospodárske škody.