B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Návrh zákona sa dopĺňa o nový § 5a, ktorým sa ustanovuje oprávnenie štátneho dozoru vykonávaného ministerstvom podľa § 5 ods. 1 ukladať stavebným sporiteľniam vrátenie neoprávnene použitej sumy štátnej prémie do štátneho rozpočtu, ako aj ukladať pokutu do výšky dvojnásobku neoprávnene použitej sumy štátnej prémie.
K bodu 2
Interval predkladania nárokov na štátnu prémiu stavebnou sporiteľňou sa predlžuje zo štvrťroka na polrok.
K bodom 3 a 4
Navrhuje sa znížiť podiel štátnej prémie z ročného vkladu z 25% na 20 %. Na základe uvedených úprav je pri súčasnej zmene výplatných termínov možné dosiahnuť úsporu cca 930 mil. Sk.
K bodu 5
Navrhuje sa zmeniť interval predkladania nároku na štátnu prémiu stavebnou sporiteľňou a jej poskytovania ministerstvom financií zo štvrťroka na polrok.
K bodu 6
Stavebnej sporiteľni sa ukladá zodpovednosť za plnenie podmienok poskytovania štátnej prémie podľa tohto zákona a povinnosť vrátiť ministerstvu neoprávnene poskytnutú a použitú štátnu prémiu do jedného mesiaca od termínu tohto zistenia.
K bodu 7
V navrhovanom prechodnom ustanovení sa ukladá stavebným sporiteľniam do ustanovenej lehoty prispôsobiť svoje vnútorné predpisy tomuto zákonu.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť tohto zákona od 1.1.2003.
V Bratislave 30. októbra 2002
Mikuláš D z u r i n d a, v.r.
Predseda vlády Slovenskej republiky
Ivan M i k l o š, v.r.
Podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky