1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh novely zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov sa predkladá najmä z dôvodu priblíženia výnosovosti stavebného sporenia k úrovni výnosovosti z termínovaných vkladov v komerčných bankách a stabilizácia výdavkov štátneho rozpočtu. Schválením navrhovaných úprav parametrov stavebného sporenia percento štátnej prémie bude výrazne prekračovať úroveň vyspelých krajín EU (napr. Nemecko 10%, Rakúsko 4,5%).
Priemerná úroková miera v komerčných bankách na Slovensku pri terminovaných vkladoch do dvoch rokov dosiahla v roku 2001 úroveň 6,53 % p. a.; k 30. 8. 2002 klesla na 6,26 %. Pri súčasných parametroch stavebného sporenia, za predpokladu základného úročenia vkladov 3%, dosahuje zhodnotenie vkladov v stavebných sporiteľniach úroveň 10,5 %. V rámci vytvárania porovnateľných podmienok podnikania subjektov bankového sektora SR sa navrhuje upraviť parametre stavebného sporenia tak, aby výnosnosť v stavebnom sporení výrazne neprekračovala efektívne zhodnotenie porovnateľných vkladových produktov v bankách. Vplyv navrhovaných zmien na efektívne úročenie vkladov v stavebných sporiteľniach pri predpokladanom základnom úročení vkladov 3%:
Vzhľadom na postupný pokles úrokových sadzieb z termínovaných vkladov sa i pri poklese úročenia v stavebnom sporení zachová dostatočný stimulačný efekt na tvorbu fondu stavebného sporenia. Naďalej sa predpokladá zachovať podporu systému stavebného sporenia formou daňového zvýhodnenia tak, že úroky z vkladov i štátna prémia zostanú oslobodené od 15 %, resp. 5 % (pri viazanosti vkladov 3 a viac rokov) zrážkovej dane z príjmov fyzických osôb, oproti zdaňovaniu úrokov z vkladov v komerčných bankách. Prehľad vývoja úročenia termínovaných vkladov od r.1995 poskytuje nasledovná tabuľka:
:
v %
Rok
Úrok. Sadzba TV do 2 rokov
Úrok. sadzba Stav. sporenia
Výška štátnej prémie
1995
12,53
15,56
40
1996
9,44
15,56
40
1997
10,77
12,75
40/30
1998
10,65
12,75
30
1999
10,67
12,75
30
2000
6,92
11,85
30
2001
6,53
10,53
25
2002
6,26*
10,53
25
* stav k 30.8.2002
Súčasný stav
Navrhovaný stav
Základný úrok (%)
3
3
Št.prémia (%)
25
20
Výška prémie (Sk)
4000
3500
Rendita (%)
10,53
9,15
2
Z hľadiska doterajšieho vývoja nárokov na štátnu prémiu je možné odsledovať rast výdavkov na štátnu prémiu. Pri nezmenených parametroch v stavebnom sporení by nároky pre rok 2003 presiahli 3,6 mld. Sk. Navrhovanými zmenami v systéme znížením percentuálnej sadzby na 20 % a zmenou štvrťročného vyplácania na polročné je možné dosiahnuť pre rozpočtový rok 2003 úsporu presahujúcu 900 mil. Sk.
V novele sa navrhujú aj zmeny ďalších ustanovení zákona, ktorými sa sleduje zefektívnenie štátneho dozoru vykonávaného Ministerstvom financií SR. Návrh novely zákona sa dopĺňa o oprávnenie štátneho dozoru ukladať stavebným sporiteľniam vrátenie neoprávnene použitej štátnej prémie do štátneho rozpočtu vrátane pokuty. Periodicita poskytovania štátnej prémie v kalendárnom roku sa zníži zo štvrťroka na polrok, čím sa poskytovanie štátnej prémie administratívne zjednoduší.
Navrhovaná novela zákona o stavebnom sporení nezakladá ďalšie nároky na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a VÚC, na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest.
Predložený návrh novely zákona o stavebnom sporení je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a inými medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.