1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
74
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z.........................2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z., zákona č. 371/1997 Z.z., zákona č. 60/1999 Z.z., zákona č. 153/1999 Z.z., zákona č. 342/1999 Z.z., zákona č. 246/2000 Z.z., zákona č. 524/2001 Z.z., zákona č. 555/2001 Z.z. a zákona č. 511/2002 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 sa slová „23 %“ nahrádzajú slovami „20 %“ a slová „10 %“ sa nahrádzajú slovami „14 %“.
2. V § 23 ods. 2 písm. b) sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „14 %“.
3. V § 46c ods. 3 sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „14 %“.
4. V § 49 ods. 5 sa slová „23 %“ nahrádzajú slovami „20 %“ a slová „10 %“ sa nahrádzajú slovami „14 %“.
5. § 55d sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na zdaniteľné plnenia uskutočnené od 1. januára 2003 a na tovar dovezený od 1. januára 2003 sa vzťahujú sadzby dane podľa tohto zákona.“.
6. V prílohe č. 1 nadpis prílohy znie:
„ZOZNAM TOVAROV A SLUŽIEB PODLIEHAJÚCICH SADZBE DANE 14 %“.
7. V prílohe č. 2 nadpis prílohy znie:
„ZOZNAM TOVAROV, KTORÉ SA PEVNE ZABUDOVÁVAJÚ AKO SÚČASŤ STAVBY A KTORÉ PODLIEHAJÚ SADZBE DANE 20 %
(§ 7 ods. 11 a § 10 ods. 3)“.
2
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1996 Z.z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z., zákonom č. 371/1997 Z.z., zákonom č. 60/1999 Z.z., zákonom č. 153/1999 Z.z., zákonom č. 342 /1999 Z.z., zákonom č. 246/2000 Z.z., zákonom č. 524/2001 Z.z., zákonom č. 555/2001 Z.z., zákonom č. 511/2002 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.