N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
_____________________________________________________________
III. volebné obdobie
Číslo: 1672/2002
4
N á v r h
na zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov a určenie počtu členov výboru
___________________________________________________________________
Podľa čl. 11 ods. 1 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov a podľa § 45 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Národná rada Slovenskej republiky z r i a ď u j e Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov.
Podľa čl. 11 ods. 2 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 119/1995 Z. z. a podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. sa členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí v Národnej rade Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného je potrebné, aby Národná rada Slovenskej republiky určila počet členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, vrátane jeho predsedu.
Navrhuje sa, aby Národná rada Slovenskej republiky
1. z r i a d i l a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov,
2. u r č i l a
počet členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov, vrátane jeho predsedu
na 17.
Bratislava október 2002