N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
III. volebné obdobie
Číslo: 1683/2002
15
N á v r h
na zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
a určenie počtu členov výboru
___________________________________________________________________
Podľa § 60 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, Národná rada Slovenskej republiky z r i a ď u j e Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
Podľa § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. Národná rada Slovenskej republiky u r č u j e počet členov osobitného kontrolného orgánu na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
Podľa § 60 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. členov osobitného kontrolného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky podľa princípu pomerného zastúpenia členov poslaneckého klubu alebo poslaneckých klubov a vzhľadom na určený počet členov osobitného kontrolného výboru.
2
V súlade s uvedenými ustanoveniami sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky
1. z r i a d i l a
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby,
2. u r č i l a,
že Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bude mať, vrátane jeho predsedu
13 členov.
Bratislava október 2002