NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1823/2005
2169
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. marca 2006
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov (tlač 1428)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom čítaní
podľa § 82 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
r o z h o d l a, že
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
v z. Béla B u g á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef H e r i b a n v. r.
Jozef H r d l i č k a v. r.