NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 310/2006
2136
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. marca 2006
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1483) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a
Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 30 dnía v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
v z. Béla B u g á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef H e r i b a n v. r.
Jozef H r d l i č k a v. r.