NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1823/2005
2072
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. januára 2006
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o čiastočnom odškodnení vkladateľov do nebankových subjektov (tlač 1428) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 30 dnía v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
v z. Béla B u g á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zoltán H o r v á t h v. r.
Igor F e d e r i č v. r.