NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1355/2005
1942
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. novembra 2005
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1310) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, že
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Gábor G á l v. r.
Milan U r b á n i v. r.