NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1156/2005
1820
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. septembra 2005
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka na vydanie zákona o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky (tlač 1260) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národne rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva,národnosti a postavenie žien a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zoltán H o r v á t h v. r.
Igor F e d e r i č v. r.