z 29. júna 2005
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Používanie informačno-technických prostriedkov pre Vojenské spravodajstvo na základe písomnej žiadosti a po predložení písomného súhlasu zákonného sudcu technicky zabezpečuje Policajný zbor.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
2. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Členovia výboru majú právo v sprievode príslušníka príslušného orgánu štátu
vstupovať do chránených priestorov orgánu štátu, ktorý právo používať informačno-technické prostriedky podľa § 2 zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky