z 23. júna 2005,
ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona č. 109/2005 Z.z. sa mení takto:
1. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
2. V § 52 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a c)“.
3. V § 67 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem emisnej kontroly administratívnej vykonávanej podľa § 21 ods. 1 písm. c)“.
4. V § 70 ods. 3 sa vypúšťajú slová „§ 21 ods. 1 písm. c) a“.
5. V § 107 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky