zo 16. marca 2005
o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu
do vlastníctva Matice slovenskej
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Do vlastníctva Matice slovenskej k 1. júnu 2005 prechádzajú z majetku štátu nehnuteľné veci uvedeného v prílohe tohto zákona.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
Príloha k zákonu č. ............./2005
Prehľad nehnuteľného majetku štátu, ktorý prechádza do vlastníctva Matice slovenskej
1. Parcela parc.č. KN 1031 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1737 m², parcela parc.č.
KN 1033 ostatné plochy o výmere 3520 m² a stavba Druhá budova MS s.č. 507
nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 1031, všetky nehnuteľnosti vedené v k.ú. Martin na
liste vlastníctva č. 261 na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin vo
vlastníctve SR – Matica slovenská, Martin, Nám. J.C. Hronského č.1 v 1/1.
2. Parcela parc.č. KN 735/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m², parcela parc.č. KN
852/6 záhrady o výmere 270 m², parcela parc.č. KN 852/9 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 519 m² a stavba s.č. 439 budova nachádzajúca sa na
parcele parc.č. KN 852/9 a stavba s.č. 663 budova nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN
735/1, všetky nehnuteľnosti vedené v k.ú. Martin na liste vlastníctva č. 261 na
Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin vo vlastníctve SR – Matica slovenská,
Martin, Nám. J. Cígera Hronského č. 1 v 1/1.
3. Parcela parc.č. KN 1743/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2624 m², parcela parc.č.
KN 1743/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2010 m², parcela parc.č. KN 1743/25
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1363 m² a stavba Administ.budova s.č. 5395
nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 1743/25, všetky nehnuteľnosti vedené v k.ú.
Priekopa na liste vlastníctva č. 1767 na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin
vo vlastníctve SR – Matica slovenská, Martin, Námestie J. Cígera Hronského č. 1 v 1/1.
4. Parcela parc.č. KN 137/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m², parcela parc.č.
KN 138/1 záhrady o výmere 10103 m², parcela parc.č. KN 138/6 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 186 m², parcela parc.č. KN 138/13 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 104 m², parcela parc.č. KN 138/14 záhrady o výmere 2273 m², parcela parc.č.
KN 138/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 207 m², parcela parc.č. KN 139
zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m², parcela parc.č. KN 140 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3015 m², parcela parc. č. KN 141 zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m², parcela parc.č. KN 142 zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m², parcela parc.č. KN 143 záhrady o výmere 755 a stavba Kaštiel s.č. 94 nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 140, stavba budova s.č. 93 nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 142, hospodárska budova nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 138/6, humno nachádzajúce sa na parcele parc.č. KN 137/11 a stodola nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 137/8, všetky nehnuteľnosti vedené v k.ú. Necpaly na liste vlastníctva č. 374 na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin vo vlastníctve SR štát Matica slovenská v 1/1.