1
z 9. februára 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z.z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z.z. a zákona č. 747/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Ak nie je ohrozené trestné konanie podľa osobitného predpisu15b) alebo prejednávanie priestupku, oznamuje orgán činný v trestnom konaní alebo orgán prejednávajúci priestupok poisťovateľovi alebo kancelárii na požiadanie údaje o dopravnej nehode v rozsahu podľa osobitného predpisu,15c) alebo mu umožní nahliadať do spisu a vyhotovovať z neho výpisy vo veci týkajúcej sa škodovej udalosti.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15b) a 15c) znejú:
„15b) Trestný poriadok.
15c) § 86 ods. 11 a 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
2
2. V § 11 ods. 10 znie:
„(10) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, poisťovateľ nárok na pomernú časť poistného ku dňu, kedy poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne čiastku 50 Sk.
3. V § 11 sa dopĺňa odsek 12, ktorý znie:
„(12) Ak je poistným obdobím kalendárny rok, poisťovateľ je povinný zverejniť výšku poistného a všeobecné poistné podmienky podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie najneskôr do 31. októbra.“.
4. V § 19 odsek 6 znie:
„(6) Pokutu vymáha obvodný úrad. Obvodný úrad o uložených pokutách písomne informuje kanceláriu do 15 dní po uplynutí každého kalendárneho štvrťroka.“.
5. V § 20 ods. 2 písmeno f) znie:
„f) podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave a na predchádzaní poistným podvodom v poistení v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel,“.
6. V § 20 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti,“.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená h) a i).
7. V § 25 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Kancelária za účelom zabezpečenia činnosti informačného strediska vedie register, ktorý obsahuje údaje o poistení zodpovednosti podľa § 11, údaje o poistných udalostiach, na ktorých malo účasť motorové vozidlo a údaje z centrálnej evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd v elektronickej forme. Tieto údaje kancelárii poskytujú poisťovatelia a príslušný štátny orgán.
(2) Register eviduje tieto údaje o motorovom vozidle, držiteľovi motorového vozidla, vlastníkovi motorového vozidla, poistení zodpovednosti a o poistných udalostiach:
a) meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa, vlastníka motorového vozidla,
b) evidenčné číslo motorového vozidla,
c) údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti,
d) údaje o poistných zmluvách a vydaných zelených kartách,
e) údaje o poisťovateľoch, pobočkách poisťovateľov zriadených v iných členských štátoch a likvidačných zástupcoch,
f) údaje z evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd v rozsahu, v akom sa tieto informácie poskytujú kancelárii podľa osobitného zákona, 15c)
g) údaje o rozsahu, právnom základe a výške uplatnených a vysporiadaných nárokoch v
3
poistení súvisiacom s prevádzkou motorových vozidiel.
(3) Na účel overenia pravdivosti údajov o motorovom vozidle a za účelom predchádzania poistných podvodov v poistení súvisiacom s prevádzkou motorových vozidiel je kancelária oprávnená požadovať od poisťovateľov údaje podľa odseku 2. Poisťovateľ je povinný tieto údaje poskytnúť, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu a informovania osoby, ktorej sa taká informácia týka. Ak kancelária zistí na základe údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľmi, že na motorové vozidlo nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť spolu s údajmi uvedenými v odseku 2 písm. a) a b) príslušnému obvodnému úradu. Ak kancelária zistí na základe údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých poisťovateľmi skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný, alebo je páchaný trestný čin poistného podvodu v poistení súvisiacom s prevádzkou motorového vozidla, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní a poisťovateľovi, u ktorého boli vznesené nároky z poistenia súvisiacom s prevádzkou motorových vozidiel.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z.z., zákona č. 579/2004 Z.z. a zákona č. 725/2004 Z.z. sa mení takto:
1.V § 86 odsek 10 znie:
„(10) Informácie z evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd sa v rozsahu podľa odsekov 11 a 12 poskytujú aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti podľa odseku 3 na dátových nosičoch údajov (v elektronickej forme) najmenej raz za mesiac Slovenskej kancelárii poisťovateľov v súvislosti s plnením jej úloh podľa osobitného zákona,18a) a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka.“.
2.V § 86 odsek 11 znie:
„(11) Informácie z evidencie vozidiel sa poskytujú Slovenskej kancelárii poisťovateľov v tomto rozsahu:
a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné číslo držiteľa vozidla, vlastníka vozidla a osoby, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla,
b) pridelené evidenčné číslo, továrenská značka, typ, rok výroby, výrobné identifikačné číslo (VIN), výkon motora, celková hmotnosť, počet miest na sedenie, farba vozidla, evidenčné číslo technického preukazu vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla.“.
3.V § 86 ods. 12 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich fotodokumentácia,“.
4
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky