z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 33 ods. 1 sa druhá veta nahrádza týmto textom: „Úhrada za právo používať frekvencie je jednorazová úhrada za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie. Opakovaná úhrada je úhrada za používanie každej frekvencie a identifikačných znakov.“.
2.V § 33 ods. 2 sa na začiatok prvej vety vkladá slovo „Opakovaná“.
3.V § 34 ods. 1 písm. d) znie:
„d) neuhradil úhradu za frekvencie podľa § 33 do troch mesiacov odo dňa jej
splatnosti.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky