1
z 21. septembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 2 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
2.V § 9 ods. 3 písm. a) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
3.V § 10 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „s výnimkou spotrebiteľského balenia uvedeného do daňového voľného obehu oprávneným príjemcom, ktorý je povinný označiť spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia na daňovom území inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe; ustanovenie § 12 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté.“.
4.V § 10 ods. 15 písm. c) sa za slová „výrobcu liehu na daňovom území“ vkladajú slová „alebo oprávneného príjemcu, ktorý bude na daňovom území označovať kontrolnou známkou spotrebiteľské balenie“.
5.V § 10 ods. 17 sa slová „a daňový splnomocnenec povinní“ nahrádzajú slovami „je povinný“.
6.V § 10 odsek 18 znie:
2
„(18) Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu, oprávnenému príjemcovi a daňovému splnomocnencovi po splnení podmienok podľa odseku 15 a dovozcovi spotrebiteľského balenia po splnení podmienok podľa odsekov 15 a 17 poukaz, ktorý sa vyhotovuje v troch dieloch, označených písmenami A, B a C, pričom si ponechá diel C.“.
7.V § 10 ods. 21 sa za slová „zahraničnému výrobcovi liehu“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľovi daňového skladu v inom členskom štáte“.
8.V § 10 ods. 34 písmeno f) znie:
„f) určený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, ako lieh oslobodený od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo určený na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk alebo na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,“.
9.V § 10 sa odsek 34 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je určený výlučne na spotrebu cestujúcich počas letu.“.
10.V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia nemusí mať samostatný sklad liehu.25)“.
11.V § 19 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, doklad o úradnom overení kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu a doklad o úradnom overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,“.
12.V § 19 ods. 4 sa vypúšťajú slová: „technickou dokumentáciou a“.
13.V § 19 ods. 6 písmeno c) znie:
„c) výrobu liehu pre pestovateľa najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým dňom výroby; dátum výroby liehu možno oznamovať faxom alebo elektronicky; zaručený elektronický podpis ani písomné potvrdenie sa nevyžaduje.“.
14. V § 19 odsek 7 znie:
„(7) Ak dôjde k zmene dátumu výroby liehu pre pestovateľa, prevádzkovateľ oznámi colnému úradu takúto zmenu bezodkladne a nový dátum výroby oznámi najneskôr jeden pracovný deň pred novým dátumom výroby. Zmenu dátumu výroby možno oznamovať faxom alebo elektronicky; zaručený elektronický podpis ani písomné potvrdenie sa nevyžaduje.“.
15. V § 19 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 9 až 15.
16.V § 19 ods. 10 sa na konci pripájajú slová „a kópie žiadostí o výrobu destilátu30)“.
17.V § 19 ods. 12 sa vypúšťajú slová „na základe údajov v žiadosti o výrobu destilátu
3
a v prílohe podľa odseku 9, ktoré dostal od prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,“.
18.V § 19 ods. 15 sa slová „daňového skladu“ nahrádzajú slovami „liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“.
19.V § 25 ods. 5 sa za slová: „lieh oslobodený od dane“ vkladajú slová „podľa § 7 ods. 1“.
20. § 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)Od dane je oslobodený lieh predávaný v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)Lieh oslobodený od dane môže byť predaný osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena liehu, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.42)
(3)Od dane je oslobodený aj lieh dodávaný na paluby lietadiel určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte možno predávať lieh len za cenu s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena liehu, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.42)
(5)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj liehu oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel liehom, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad“). Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 23 primerane. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.42)
(6)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného liehu alebo liehu
4
dodaného na paluby lietadiel. Ak požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,42) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 24 primerane.
(7)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)Preprava liehu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“) sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave liehu v pozastavení dane sa použijú § 25 a 26 primerane.
(9) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)prijatého liehu,
b)vydaného liehu v členení na lieh predaný
1.oslobodený od dane,
2.so spotrebnou daňou,
c)stavu zásob liehu.
(10) Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 primerane.
(11) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 23 ods. 7 až 11 primerane.“.
21. V § 38 ods. 4 sa prvá veta nahrádza textom, ktorý znie:
„(4) Právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 1 uzatvárajú záznamy za kalendárny mesiac, a to najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli záznamy vyhotovované. O uzatvorení záznamov právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 vypracuje správu.“.
22. § 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Oznamovacie povinnosti
(1)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti prijímať a vydávať lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to najneskôr jeden deň pred začatím tejto podnikateľskej činnosti. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje a predmet podnikania. Ukončenie takejto podnikateľskej činnosti je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia tejto podnikateľskej činnosti. Uvedené sa nevzťahuje na právnické osoby alebo fyzické osoby podľa § 10 ods. 12 a 13.
(2)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti vyrába, spracúva, prijíma alebo vydáva lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a), ktorý nie je
5
v spotrebiteľskom balení a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) plní do spotrebiteľského balenia, prijíma alebo vydáva lieh v spotrebiteľskom balení (ďalej len „predkladateľ oznámenia“), je povinná colnému úradu predkladať oznámenia v lehote podľa odseku 9. Predkladateľ oznámenia uvedie v oznámeniach okrem údajov podľa odsekov 3, 5 a 6 aj svoje identifikačné údaje.
(3)Predkladateľ oznámenia, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti vyrába, spracúva, prijíma alebo vydáva lieh, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení, je povinný predložiť colnému úradu oznámenie, v ktorom uvedie obchodný názov a
a)množstvo vyrobeného liehu v l a.,
b)množstvo prijatého liehu v l a. a identifikačné údaje dodávateľa liehu,
c)množstvo vydaného liehu v l a. a identifikačné údaje odberateľa liehu,
d)stav zásob liehu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca v l a.
(4)Oznamovacia povinnosť podľa odseku 3 sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti
a)vyrába lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia,
b)prijíma a používa lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1, ak prijaté množstvo tohto liehu za kalendárny mesiac nepresahuje 50 l a.,
c)prijíma a používa lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 2.
(5)Predkladateľ oznámenia, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti prijíma alebo vydáva lieh v spotrebiteľskom balení, je povinný predložiť colnému úradu oznámenie, v ktorom uvedie objem spotrebiteľského balenia v litroch, objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení a
a)počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch a identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia,
b)počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a identifikačné údaje odberateľa liehu, ak je známy,
c)stav zásob spotrebiteľských balení k poslednému dňu kalendárneho mesiaca v kusoch.
(6)Predkladateľ oznámenia, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý plní lieh do spotrebiteľského balenia, prijíma lieh v spotrebiteľskom balení alebo vydáva lieh v spotrebiteľskom balení je povinný colnému úradu okrem údajov uvedených v odseku 3 predložiť aj údaje podľa odseku 5.
(7)Predkladateľ oznámenia uvedený v odseku 5, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti predáva spotrebiteľské balenie odberateľovi liehu, ktorého identifikačné údaje mu nie známe, alebo predkladateľ oznámenia uvedený v odseku 5, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti predáva lieh zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na mieste, nie je povinný oznamovať údaje podľa odseku 5 písm. b).
(8)Predkladateľ oznámenia podľa odsekov 3, 5 a 6 oznamuje údaje za kalendárny mesiac písomne na tlačive, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Po dohode s colným úradom možno údaje oznamovať elektronicky, pričom zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje.
(9)Predkladateľ oznámenia podľa odsekov 3, 5 a 6 je povinný splniť oznamovaciu povinnosť najneskôr 25. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý
6
údaje oznamuje.“.
23. V § 45 ods. 5 prvá veta znie:
„(5) Colný úrad je pri každej denaturácii liehu povinný odobrať vzorky z liehu určeného na denaturáciu liehu a z denaturovaného liehu a oprávnený odobrať vzorky z denaturačného prostriedku.“.
24.V § 45 ods. 7 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
25.V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) register prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov.“.
26.V § 46 ods. 2 písm. j) sa za slová „odseku 1 písm. a) až h) vkladá čiarka a slová „písm. m)“.
27.V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu.“.
28.V § 46 ods. 6 sa za slová „desiatich dní“ vkladajú slová „od konca“.
29.V § 47 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
30. V § 47 odsek 2 písmeno a) znie:
„a) § 17 ods. 5, vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu prijatého alebo vydaného bez prítomnosti zamestnanca colného úradu, najmenej však 100 000 Sk; pri určení výšky pokuty sa vychádza z toho množstva liehu, ktoré je vyššie,“.
31.V § 47 ods. 4 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
32.V § 47 ods. 7 písm. b) sa slová „ods. 9 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10 s výnimkou údajov uvedených v žiadosti o výrobu destilátu“.
33.V § 47 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a 9“.
34.V § 47 ods. 10 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uvedené sa nevzťahuje na oprávneného príjemcu, ak skladuje spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka (§ 10 ods. 3).“.
35.V § 47 odsek 13 znie:
„(13) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ak predal lieh oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať lieh s daňou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaného liehu, najmenej však 100 000 Sk.“.
36. V § 51 ods. 28 písm. c) znie :
„c) nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, doklad o úradnom overení kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu a doklad o úradnom overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,“.
37. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:
7
㤠51a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004
(1)Predkladateľ oznámenia uvedený v § 44 ods. 3, 5 a 6 je povinný oznámiť colnému úradu za jednotlivé kalendárne mesiace od 1. mája 2004 do 31. októbra 2004 údaje podľa zákona účinného od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.
(2)Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na oznamovanie údajov za tie kalendárne mesiace, za ktoré predkladateľ oznámenia colnému úradu oznámil údaje podľa predpisov účinných k 31. októbru 2004.
(3)Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 v znení účinnom k 31. októbru 2004 nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2004, v konaní sa nepokračuje. Ak bolo konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 v znení účinnom k 31. októbru 2004 ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca dane pokutu na žiadosť vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu.51) Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 v znení účinnom k 31. októbru 2004 nebolo právoplatne začaté, toto konanie sa nezačne.
(4)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
51) § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
38. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 231/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji, predaji liehu a o stave zásob liehu.“.
Čl. II
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína sa mení a dopĺňa takto:
1. § 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)Od dane je oslobodené víno predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri
8
medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)Víno oslobodené od dane smie byť predané osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena vína, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(3)Od dane je oslobodené aj víno dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte možno predávať víno len za cenou s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena vína, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(5)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj vína oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel vínom, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk (ďalej len „tranzitný daňový sklad“). Ustanovenie § 16 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 17 primerane. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(6)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného vína alebo dodaného na paluby lietadiel. Ak požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,26) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 18 primerane.
(7)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)Preprava vína právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“) sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave vína v pozastavení dane sa použijú § 19 a 20 primerane.
(9) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
9
a)prijatého vína,
b)vydaného vína v členení na víno predané
1.oslobodené od dane,
2.so spotrebnou daňou,
c)stavu zásob vína.
(10) Na vedenie evidencie podľa odseku 10 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
(11) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 17 ods. 7 až 11 primerane.
(12) Ak sa zásoby vína nepredajú alebo uplynúť záručná lehota na spotrebu vína, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu víno uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia vína do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 11 ods. 1, 2, 5, 7 až 10.“.
2. V § 38 ods. 5 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
3. V § 39 odsek 1 sa za slová „prevádzkovateľov daňových skladov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
4. § 40 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ak predal víno oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať víno s daňou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.“.
5. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
Čl. III
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva sa mení a dopĺňa takto:
1. § 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)Od dane je oslobodené pivo predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk
10
a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)Pivo oslobodené od dane smie byť predané osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena piva, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(3)Od dane je oslobodené aj pivo dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte možno predávať pivo len za cenou s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena piva, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(5)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj piva oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel pivom, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad“). Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 18 primerane. Ustanovenie § 17 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,26) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.26)
(6)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného piva alebo dodaného na paluby lietadiel. Ak požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,26) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 19 primerane.
(7)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)Preprava piva právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“) sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave piva v pozastavení dane sa použijú § 20 a 21 primerane.
(9)Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
11
a)prijatého piva,
b)vydaného piva v členení na pivo predané
1. oslobodené od dane,
2. so spotrebnou daňou,
c)stavu zásob piva.
(10)Na vedenie evidencie podľa odseku 10 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
(11)Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 18 ods. 7 až 11 primerane.
(12)Ak sa zásoby piva nepredajú alebo ak uplynúť záručná lehota na spotrebu piva, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu pivo uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia piva do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 12 ods. 1, 2, 5, 7 až 10.“.
2. V § 38 ods. 5 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
3. V § 39 ods. 1 sa za slová „prevádzkovateľov daňových skladov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
4. § 40 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ak predal pivo oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať pivo s daňou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaného piva, najmenej však 100 000 Sk.“.
5. Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
Čl. IV
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 13 sa slová „a daňový splnomocnenec povinní“ nahrádzajú slovami „je povinný“ .
2. V § 9 ods. 14 sa slová „Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu a
12
oprávnenému príjemcovi po splnení podmienok podľa odseku 12 a dovozcovi cigariet a daňovému splnomocnencovi po splnení podmienok podľa odsekov 12 a 13 poukaz,“ nahrádzajú slovami „Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu, oprávnenému príjemcovi a daňovému splnomocnencovi po splnení podmienok podľa odseku 12 a dovozcovi cigariet po splnení podmienok podľa odsekov 12 a 13 poukaz,“.
3. V § 9 ods. 30 písmeno f) znie:
„f) určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,“.
4. V § 9 sa odsek 30 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcich počas letu.“.
5. V § 10 ods. 1 písm. b) sa na začiatok dopĺňajú slová „na konečnú spotrebu“.
6. V § 10 ods. 1 písm. d) sa na začiatok dopĺňajú slová „na konečnú spotrebu“.
7. § 33 znie
„33
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)Od dane oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)Tabakové výrobky oslobodené od dane smú byť predané osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(3)Od dane oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte možno predávať tabakové výrobky len za cenou s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(5)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore
13
medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane alebo zásobovať paluby lietadiel tabakovými výrobkami, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad“), pričom § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 primerane. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(6)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov alebo dodaných na paluby lietadiel. Ak požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(7)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)Preprava tabakových výrobkov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“) sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(9) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)prijatých tabakových výrobkov,
b)vydaných tabakových výrobkov v členení na tabakové výrobky predané
1.oslobodené od dane,
2.so spotrebnou daňou,
c)stavu zásob tabakových výrobkov.
(10) Na vedenie evidencie podľa odseku 10 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
(11) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.
(12) Ak sa zásoby tabakových výrobkov nepredajú alebo uplynúť záručná lehota na spotrebu tabakových výrobkov, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu tabakové výrobky s výnimkou cigariet uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 13 ods. 1, 2, 5, 7 až 10.“.
8. V § 39 ods. 5 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová
14
„prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
9. V § 40 ods. 1 sa za slová „prevádzkovateľov daňových skladov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
10. § 41 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ak predal tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaných tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.“.
11. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
Čl. V
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2004 Z. z. a zákona č. 105/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 3 písmeno b) sa za slová „20 000 000 Sk“ vkladajú slová „s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 11“.
2.V § 3 ods. 6 písmeno c) sa na konci pripájajú tieto slová „s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 12“.
3.§ 3 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Ak žiadateľ podľa odseku 2 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c) a i) je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o tom, že splatené vklady do základného imania dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 5 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 20 000 l a. za kalendárny rok.“.
(12) Ak žiadateľ podľa odseku 5 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c) a i) je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 5 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 5 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 20 000 l a. za kalendárny rok.“.
15
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky