1
zo 4. novembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z.z., zákona č. 405/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 381/2001 Z.z., zákona č. 441/2001 Z.z., zákona č. 490/2001 Z.z., zákona č. 73/2002 Z.z., zákona č. 396/2002 Z.z., zákona č. 660/2002 Z.z., zákona č. 247/2003 Z.z. a zákona č. ... sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 ods. 1 písm. l) sa za slovami „parkovisko vyhradené“ vypúšťajú slová: “; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí ostatných účastníkov cestnej premávky, prípadne neobmedzí vodičov vozidiel, pre ktoré je parkovisko vyhradené“.
2.V § 40 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) ponechané na parkovisku vyhradenom pre vozidlá uvedené v § 41 ods. 1 písm. a) a nemá príslušné označenie,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
3.§ 41 znie:
㤠41
Osobitné označenie vozidiel
(1)Osobitné označenie sa môže používať na
a)vozidle prepravujúcom ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú
2
osobu odkázanú na individuálnu prepravu,10a)
b)vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou,
c)vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
d)autobuse, ktorým sa prepravujú deti,
e)vozidle vedenom vodičom začiatočníkom.
(2)Vodič vozidla uvedeného v odseku 1 písm. a) a c) je povinný osobitné označenie odstrániť z vozidla, ak toto nie je používané na účely, na ktoré je osobitné označenie určené.
(3) Vyobrazenie osobitných označení pre vozidlá uvedené v odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
(4)Osobitné označenie na vozidle uvedenom v odseku 1 písm. a) c) môže používať iba osoba, ktorá ho na základe písomnej žiadosti obdržala od krajského úradu príslušného podľa miesta jej trvalého pobytu alebo od iného oprávneného orgánu v zahraničí. Príslušný krajský úrad je povinný poskytnúť okresnému dopravnému inšpektorátu alebo krajskému dopravnému inšpektorátu na jeho žiadosť informácie o vydaných osobitných označeniach.
(5)Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle uvedenom v odseku 1 písm. a) c) sa preukazuje preukazom osobitného označenia vozidla, vydaného krajským úradom uvedeným v odseku 4.
(6)Vodič vozidla uvedeného v odseku 1 písm. a) a c) a označeného osobitným označením je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe preukaz uvedený v odseku 5 a na výzvu policajta sa ním preukázať.
(7)Vodič osobitne označeného vozidla uvedeného v odseku 1 písm. a) a c) nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.
(8)Osobitné označenia vozidiel a preukazy osobitných označení vozidiel uvedené v odseku 1 písm. a) a b) odoberajú krajské úrady od občianskeho združenia združujúceho zdravotne postihnuté osoby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 17 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.“.
4.§ 112 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) vydáva osobitné označenia vozidiel a preukazy osobitných označení vozidiel podľa § 41 ods. 4 a 5 a vedie ich evidenciu.“.
5.V § 124 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak sa žiadateľovi o vydanie osobitného označenia a preukazu osobitného označenia vozidla podľa § 41 vyhovie v celom rozsahu, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá osobitné označenie a preukaz osobitného označenia vozidla.“.
3
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
6.§ 129 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Osobitné označenia vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnuté osoby, osobitné označenia vozidiel prepravujúcich ťažko pohybovo postihnuté osoby, osobitné označenia vozidiel vedených sluchovo postihnutými osobami a osobitné označenia vozidiel lekára pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, vydané pred 1. májom 2004 zostávajú v platnosti do 31. októbra 2004.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z.., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.207/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 319/1998 Z.z., zákona č. 298/1999 Z.z., zákona č. 313/1999 Z.z., zákona č. 195/2000 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z., zákona č. 367/2000 Z.z., zákona č. 122/2001 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 490/2001 Z.z., zákona č. 507/2001 Z.z, zákona č. 139/2002 Z.z., zákona č. 422/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z. a zákona č. 430/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 22 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j) neoprávnene použije osobitné označenie vozidla prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu alebo poruší zákaz zastavenia alebo státia na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu.“.
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená k) a l).
2.V § 22 ods. 1 písm. l) sa slová „písmene j)“ nahrádzajú slovami „písmene k)“
3. V § 22 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. k)“, slová „odseku 1 písm. a), b) a k)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), b) a l)“ a za slová „do 7 000 Sk a zákaz činnosti do jedného roka,“ sa vkladajú slová „za priestupok podľa odseku 1 písm. j) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.“.
4
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004 okrem ustanovenia § 41 ods.6 uvedeného v 3. bode čl. I, ktoré nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky