1
z 24. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) úhradu nákladov na kúpu alebo iný prevod, nájom, alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku, alebo za zriadenie vecného bremena na pozemkoch určených na zriadenie priemyselného parku vrátane úhrady nákladov na prevod pozemkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) nakladá5) do vlastníctva obce podľa osobitného predpisu6) a úhradu nákladov na nájom týchto pozemkov obci, alebo na zámenu týchto pozemkov s obcou, alebo za zriadenie vecného bremena na týchto pozemkoch potrebných pre vybudovanie technickej vybavenosti územia a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselného parku,“.
2.§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Dotáciu na účely podľa odseku 1 písmeno a) a odseku 2 možno poskytnúť obci len za podmienky, že pozemky, na ktorých je alebo bude vybudovaná technická vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku,
2
vo vlastníctve obce alebo ak obec preukáže, že k týmto pozemkom iné práva podľa osobitného predpisu9a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:
„9a) § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak podnikateľ podľa odseku 2 poskytne obci finančné prostriedky na zabezpečenie jej podielu na spolufinancovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku a preukáže poskytnutie týchto prostriedkov obci výpisom zo svojho účtu alebo vystavením náhradného dokladu podnikateľa, je takýto príspevok podnikateľa poskytnutý obci príspevkom právnickej osobe podľa osobitného predpisu.10a).
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 24 ods. 3 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 5 ods. 2 sa za slovami „kúpu pozemkov“ vkladajú slová „alebo za zriadenie vecného bremena na pozemkoch“, na konci odseku sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „dotácia na úhradu nákladov za zriadenie vecných bremien sa môže poskytnúť do 70 % nákladov vynaložených na tieto účely.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky