1
Národná rada Slovenskej republiky
Zákon
z 28. februára 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 sa za slová "Zločinmi proti ľudskosti" vkladajú slová "na účely tohto zákona".
2. V § 6 ods. 1 sa slovo "jej" nahrádza slovom "ďalších".
3. V § 6 ods. 4 sa slová "(ďalej len "výbor")" nahrádzajú slovami "(ďalej len "určený výbor")".
4. V § 6 ods. 5 sa slovo "Výbor" nahrádza slovami "Určený výbor".
5. V § 6 ods. 6 v prvej vete sa slovo "Výbor" nahrádza slovami "Určený výbor" a v druhej vete sa za slovo "robí" vkladá slovo "určený".
6. V § 6 ods. 7 v prvej vete sa za slovo "Konanie" vkladá slovo "určeného", v
2
druhej vete sa za slovo "predkladá" vkladá slovo "určený" a v tretej vete sa za slovo "konanie" vkladá slovo "určeného".
7. V § 8 písm. e) sa vypúšťajú slová "ak to ustanoví osobitný predpis,".
8. § 10 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
"(3) Členstvo v správnej rade alebo dozornej rade zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia člena správnej rady alebo dozornej rady,
b) písomným vzdaním sa členstva,
c) odvolaním z funkcie člena správnej rady alebo dozornej rady,
d) smrťou.
(4) Štatutárnym orgánom ústavu je predseda správnej rady.
(5) Členovia správnej rady a dozornej rady majú nárok na úhradu nákladov spojených s činnosťou v týchto orgánoch podľa osobitných predpisov.2a) Za výkon funkcie v správnej rade alebo dozornej rade patrí jej členovi odmena; výšku odmeny určujú stanovy ústavu. Náklady spojené s výkonom funkcie v správnej rade a dozornej rade sa uhrádzajú z rozpočtu ústavu.
(6) Výkon funkcie v správnej rade a dozornej rade sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi voľno s náhradou mzdy podľa osobitných predpisov.2b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
"2a) Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách.
2b) Napríklad § 136 Zákonníka práce.".
9. V § 11 sa za slovami "politických strán" spojka "a" nahrádza slovami "združených v Národnom fronte alebo funkcionárom".
10. V § 12 ods. 1 sa slová "predsedu a ôsmich" nahrádzajú slovom "deviatich".
11. V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:
"b) schvaľovať mzdový poriadok ústavu,".
3
12. V § 13 ods. 6 sa za slová "Členovia výboru" vkladajú slová "okrem predsedu výboru".
13. § 14 odsek 1 znie:
"(1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom ústavu; troch členov. Dvoch členov volí a odvoláva na návrh určeného výboru Národná rada Slovenskej republiky a jedného člena vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Dozorná rada si spomedzi svojich členov volí predsedu.".
14. V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová "do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona".
15. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
"§ 17a
Ústav je povinný poskytnúť informácie alebo sprístupniť dokumenty podľa § 6 štátnym orgánom na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.7a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
"7a) § 20 zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
16. V § 25 odsek 2 znie:
"(2) Za vydanie kópie vyberá ústav poplatok v sume 2 Sk za každú aj začatú stranu. Tento poplatok je príjmom ústavu.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
17. V § 27 ods. 1 sa slovo "šiestich" nahrádza slovom "ôsmich".
4
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky