1
Národná rada Slovenskej republiky
Zákon
zo 14. novembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z. a zákona č. 443/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
„ §5a
(1) Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia štátnej prémie stavebnou sporiteľňou, uloží stavebnej sporiteľni povinnosť vrátiť sumu vo výške neoprávnene použitej štátnej prémie do štátneho rozpočtu.
(2) Ministerstvo môže, okrem opatrenia podľa odseku 1, uložiť stavebnej sporiteľni podľa závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu do výšky dvojnásobku neoprávnene použitej sumy štátnej prémie; táto pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
2
(3) Na konanie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní. 3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. (správny poriadok).“.
2.V § 6 ods. 3 znie:
„(3) Stavebné sporiteľne na účely podľa odseku 1 povinné polročne vždy do desiatich dní po uplynutí polroka predkladať ministerstvu údaje o nárokoch na štátnu prémiu za uplynulý polrok.“.
3.V § 10 ods. 3 sa číslo „25“ nahrádza číslom „20“.
4.V § 10 ods. 5 sa číslo „25“ nahrádza číslom „20“.
5.V § 10b ods. 1 sa slovo „štvrťroka“ nahrádza slovom „polroka“, slovo „štvrťročne“ sa nahrádza slovom „polročne“ a slovo „štvrťrok“ sa nahrádza slovom „polrok“.
6.V § 10b ods. 4 písmeno d) znie:
„d) vrátenie štátnej prémie do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od zistenia, že stavebný sporiteľ nedodržal podmienky na poskytnutie štátnej prémie.“.
7.Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý znie:
„ §13c
Stavebné sporiteľne povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky s ustanoveniami tohto zákona do 28. februára 2003.
3
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
4