PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 1230/2005
1298
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. augusta 2005
o návrhu pridelenia návrhu ústavného zákona, podaného skupinou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. k o n š t a t u j e m, že
skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podala návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tlač 1282), doručený 26. augusta 2005, ktorý som podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zaslal vláde Slovenskej republiky so žiadosťou o zaujatie stanoviska v lehote do 30 dní;
B. n a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
1. p r i d e l i ť
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tlač 1282)
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií;
PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- 2 -
2. u r č i ť
a) k poslaneckému návrhu ústavného zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie poslaneckého návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch do 21. októbra 2005 a v gestorskom výbore do 24. októbra 2005.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.