NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 329/2005
1718
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júna 2005
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku (tlač 1064)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef H e r i b a n v. r.
Ľubica N a v r á t i l o v á v. r.