NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 575/2005
1627
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. mája 2005
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z. (tlač 1130) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 19. júna 2005 a v gestorskom výbore do 20. júna 2005.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Beáta B r e s t e n s k á v. r.
Gábor G á l v. r.