PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 556/2005
1112
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. apríla 2005
o návrhu pridelenia návrhu zákona, podaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. k o n š t a t u j e m, že
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír VÁŽNY podal návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1106), doručený 19. apríla 2005, ktorý som podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zaslal vláde Slovenskej republiky so žiadosťou o zaujatie stanoviska v lehote do 30 dní;
B. n a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
1. p r i d e l i ť
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra VÁŽNEHOna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1106)
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody;
PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- 2 -
2. u r č i ť
a) k poslaneckému návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie,
b) lehotu na prerokovanie poslaneckého návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 15. júna 2005 a v gestorskom výbore do 17. júna 2005.
v z. Béla B u g á r v. r.