NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 329/2005
1519
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. marca 2005
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu majetku (tlač 1064) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien;
C.u r č u j e
ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výboroch do 4. mája 2005a v gestorskom výbore do 6. mája 2005.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Milan U r b á n i v. r.
Zoltán H o r v á t h v. r.