NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 209/2005
1515
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. marca 2005
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Hurbana a Branislava Opaterného na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tlač 1032) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, že
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu ústavného zákona.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Milan U r b á n i v. r.
Zoltán H o r v á t h v. r.