NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 88/2005
1473
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. februára 2005
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňaka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1013) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranua bezpečnosť a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do 10. marca 2005 a v gestorskom výbore do 11. marca 2005.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Zoltán H o r v á t h v. r.
Beáta B r e s t e n s k á v. r.