PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 209/2005
1036
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. februára 2005
o návrhu pridelenia návrhu zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. k o n š t a t u j e m, že
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jozef HURBAN a Branislav OPATERNÝ podali návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tlač 1032), doručený 2. februára 2005, ktorý som podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zaslal vláde Slovenskej republiky so žiadosťou o zaujatie stanoviska v lehote do 30 dní;
B. n a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
1. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HURBANA a Branislava OPATERNÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tlač 1032)
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií;
PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- 2 -
2. u r č i ť
a) k poslaneckému návrhu ústavného zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie poslaneckého návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch do 4. mája 2005 a v gestorskom výbore do 6. mája 2005.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.