PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 99/2005
1016
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. januára 2005
o návrhu pridelenia návrhu zákona, podaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. k o n š t a t u j e m, že
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky František MIKLOŠKO podal návrh na vydanie zákona o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej (tlač 1018), doručený 14. januára 2005, ktorý som podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zaslal vláde Slovenskej republiky so žiadosťou o zaujatie stanoviska v lehote do 30 dní;
B. n a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
1. p r i d e l i ť
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Františka MIKLOŠKA na vydanie zákona o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej (tlač 1018)
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá;
PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- 2 -
2. u r č i ť
a) k poslaneckému návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu,
b) lehotu na prerokovanie poslaneckého návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 10. marca 2005 a v gestorskom výbore do 11. marca 2005.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.