NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1487/2004
1381
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2. decembra 2004
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 900)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi zo spoločnej správy výborov (tlač 900) a poslancov z rozpravy.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Jozef H e r i b a n v. r.
Igor F e d e r i č v. r.