NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo: 1487/2004
1285
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. októbra 2004
k návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (tlač 900) - prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
A.r o z h o d l a, ž e
prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní;
B.p r i d e ľ u j e
tento návrh zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie;
C.u r č u j e
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľudmila M u š k o v á v. r.
Jozef Š i m k o v. r.