PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 2765/2003
456
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. novembra 2003
k postúpeniu poslaneckého návrhu zákona Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska
A. k o n š t a t u j e m, že
1. Národná rada Slovenskej republiky prerokovala v prvom čítaní návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 301) a uznesením z 18. septembra 2003 č. 473 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona (podľa § 73 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.),
2. poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 12. novembra 2003 podali návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 460);
B. p o s t u p u j e m
uvedený návrh zákona Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska s termínom ihneď, či podanie uvedeného poslaneckého návrhu zákona je v súlade s § 96 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.