PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: 620/2003
188
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. apríla 2003
o návrhu pridelenia návrhu ústavného zákona, podaného skupinou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. k o n š t a t u j e m, že
skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podala návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 196), doručený 27. marca 2003, ktorý som podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zaslal vláde Slovenskej republiky so žiadosťou o zaujatie stanoviska v lehote do 30 dní;
B. n a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
1. p r i d e l i ť
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 196)
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a
Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- 2 -
2. u r č i ť
a) k poslaneckému návrhu ústavného zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie poslaneckého návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.